E-logger | Manualer | Forum

Manual Logger 3030

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Om Logger 3030

3030wall.jpg

Logger 3030 är en kraftfull logger/styrenhet med fokus på att vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för en uppsjö av givare, många utgångar, loggning lokalt och på distans och larmmöjligheter via sms- och e-post, gör användningsområdena i det närmaste oändliga. Några exempel på användningsområden:

Logger 3030 finns i två varianter. Logger 3030 och den mer avancerade Logger 3030 PRO, läs mer om finesserna under rubriken hårdvara nedan.

Logger 3030 hanterar upp till 70 mätpunkter. Mätdata kan lagras med intervall så tätt som en gång var tionde sekund.

Logger 3030 har interna ingångar för analoga givare, pt1000-givare för höga temperaturer samt pulser (elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare).

Tre seriella digitala sensoringångar ger möjlighet att ansluta Dallas temperaturgivare, samt olika moduler, bland annat en temp/fukt/ljusmodul och en miljömodul som mäter temp/fukt/ljus/CO2/partikelhalt. Det går även att ansluta upp till två externa text-displayer till sensoringångarna för att visa mätvärden och larm på avstånd från loggern. Dessutom kan IO-kretsar anslutas för digitala in- och utgångar. De givare/enheter som ansluts till en sensoringång kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning.

Via radio kan trådlösa givare från väderstation tas emot. Det går även att skicka väder- och temperaturdata till loggern via http-get-anrop. Detta gränssnitt gör det möjligt ansluta en färdig ethernet-väderstation, och även att konstruera egna givare av Raspberry pi, Ardunio och liknande.

På pro-versionen kan elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare anslutas via seriell Modbus och M-bus (M-bus kräver extern adapter) varvid avläsningsnoggrannheten ökar och det ges tillgång till många fler parametrar att läsa ut i jämförelse med avläsning med pulsutgång.

För kommunikation ansluts Logger 3030 med vanlig partvinnad nätverkskabel till ledig port på router.

Loggning sker mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft, via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ), eller helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej). För den som vill experimentera med loggning mot egen server eller kanske styrning med Rasberry pi, Arduino och liknande, finns möjlighet till kontinuerlig postning av givarvärden mot valfri HTTP-server.

Logger 3030 har flera olika typer av utgångar. Det finns 8 reläutgångar som kan driva 12V-reläer. Trådlösa nexa-brytare kan användas som utgångar via den inbyggda radiomodulen. På PRO-versionen av Logger 3030 finns pwm- och analoga utgångar, 2 av varje.

Utgångar kan styras på många olika sätt. Dels finns en inbyggd styrfunktion som kan styra utgångar beroende på klockslag och enkla större/mindre-än-jämförelser på givarvärden. Dels finns inbyggd solfångarstyrning, både av typ på/av och med varvtalsstyrning, som klarar upp till 4 samtidiga solfångare. Utgångar kan dessutom styras via webbtjänsten E-logger på distans. Och det går slutligen även att styra utgångar via HTTP-anrop för den som vill experimentera med Rasberry pi, Arduino och liknande. Dessutom kan utgångar loggas.

Inställningar, uppdateringar och support sker via ett gratis konto i webbtjänsten E-logger.

Logger 3030 hårdvara

Logger 3030 PRO

Utöver funktionaliteten i Logger 3030 har Logger 3030 PRO även:

Skillnader mellan Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010

Se denna översikt: Jämförelse av Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010

Huvudmeny

Peka på skärmen 3 sekunder för att komma till huvudmenyn. Via huvudmenyn görs olika inställningar. Det går även att få fram viss information.

Via huvudmenyn nås undermenyner för

Inställningsmeny

I inställningsmenyn går det att

Skärmsparare (skärmsläckare)

Skärmspararen används för att spara energi och förlänga skärmens livslängd.

Skärmspararen har tre lägen

Driftlägen

SD-kort LoggerSoft+
SD-kort
E-logger+
LoggerSoft+
SD-kort
Loggning till SD-kort Ja Ja Ja
Loggning mot LoggerSoft Nej Ja Ja
Loggning mot E-logger Nej Nej Ja
Loggning mot egen webbserver (M2M) Nej Ja Ja
Nätverksanslutning/router
behövs vid loggning
Nej Ja Ja

Förvalt driftläge vid leverans/nollställning av minnet är SD-kort.

Läs mer om LoggerSoft och E-logger, Loggning till Micro-SD-kort, Driftläge SD-kort och Skicka mätvärden till egen webbserver (M2M).

Driftläge SD-kort

Driftläge SD-kort är tänkt för den som vill logga helt fristående utan internetuppkoppling. I det här läget lagras mätdata bara till SD-kort. Mätdata kan läsas ut på valfri pc med kortläsare. Se avsnittet Loggning till Micro-SD-kort.

Eftersom många inställningar bara kan göras via E-logger i driftläge E-logger (exempelvis namngivning av givare, offsetjustering, konfigurering av Modbus och M-bus-enheter), så är det normala arbetssättet att ställa in driftläge E-logger och göra inställningar, och sedan när inställningarna är klara gå över till driftläge SD-kort.

I driftläge SD-kort så kopplar Logger 3030 inte upp sig mot internet, det medför följande skillnader gentemot övriga driftlägen:

Driftläge E-logger

I detta läge skickas mätdata till webbplatsen E-logger. Insamlade mätdata är alltid åtkomliga via en webbläsare och ingen lokal dator behöver vara igång för loggning.

Logger 3030 klarar av att internetförbindelsen är nere kortare tid, i regel 1-5 dagar beroende på antal kanaler, då lagras mätvärden i det interna minnet för att sedan skickas iväg när förbindelsen fungerar igen.

Att koppla upp Logger 3030 mot E-logger är enkelt. Grundförutsättningen är att du har tillgång till en fungerande internetuppkoppling och att DHCP (automatisk utdelning av IP-adresser) är påslaget i routern. Anslut Logger 3030 till nätverket med en nätverkskabel. Gå in i inställningsenyn på Logger 3030 och välj driftläge E-logger. Nu startar en initieringsprocess där loggern efter en liten stund visar ett ID som skall antecknas på papper (eller avfotograferas med mobilen) för att sen skrivas in under kontoinställningar i webbtjänsten.

Så här bör det se ut i loggerns teckenfönster:

Skriv in i E-logger
ID xxxxxxxx

När ID är inskrivet i webbtjänsten, tryck på displayen för att få loggern att gå vidare i initieringsprocessen. Loggern går även vidare av sig själv om man väntar någon minut.

När initieringsprocessen är klar är loggern uppkopplad, nu återstår bara att i webbtjänsten uppdatera ingångslistan och skapa kanaler, sedan är loggningen igång.

Felsökning vid driftläge E-logger

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Felsökning vid driftläge E-logger

Om

Menyn Om visar

Visningslägen inbyggd display

Den inbyggda displayen i Logger 3030 kan visa mätdata på fem olika sätt. Skillnaderna består bland annat i antal givare som visas samtidigt på skärmen, teckenstorlek (möjligt avläsningsavstånd) och om trendgrafer visas, samt hur stora de är. Visningsläge ändras via huvudmenyn

Visningsläge 1, 2, 4 och 8 visar bara ingångar markerade som "visa loggerdisplay" i givarinställningarna i E-logger. Om ingen givare alls är markerad som "visa loggerdisplay" så visas dock alla givare. I visningsläge 16 visas alltid alla givare, även de som inte är markerade som "visa loggerdisplay" i e-logger

Visningsläge 1, 2, 4 och 8 visar givarnamn i versaler, i detta läge stöds ett begränsat antal bokstäver från alfabetet, endast A-Z samt Å, Ä och Ö stöds. I visningsläge 16 stöds både små och stora bokstäver och fler landsspecifika tecken.

Visningsläge 1

3030 visa 1.jpg

Visningläge 2

3030 visa 2.jpg

Visningläge 4

3030 visa 4.jpg

Visningläge 8

3030 visa 8.jpg

Visningsläge 16

3030 visa 16.jpg

Håll-läge

Om det finns fler givare än vad som får plats på skärmen i respektive visningsläge byts skärmbild efter 5 sekunder. Peka kort på skärmen för att bromsa växlingen. Ett litet "H" visas då överst bredvid klockan. För att stega mellan skärmbilder fortare än var femte sekund går det att trycka snabbt på displayen så att "H" visas och försvinner.

Min/max/medel

I vissa visningslägen visas min/max/medel. Siffrorna gäller innevarande dygn (nollställs 00:00). I håll-läge alternerar min/max med klockslag för min/max. Då strömmen till loggern bryts nollställs min/max/medel.

Trendgrafer

I vissa visningslägen visas 4 små grafer. Graferna är medelvärdebildade, vilket innebär en korrekt bild över tid som tar hänsyn till alla mätvärden insamlade för den tid grafen visas. Detta innebär i sin tur att korta spikar jämnas ut mer, filtreras mer, desto längre grafen är.

Om strömmen till loggern bryts nollställs trendgraferna.

Blåskärm vid fel

Om ett allvarligt programfel inträffar blir hela skärmen blå och ett felmeddelande visas. Ta en bild på skärmen och posta i supportforumet så försöker vi åtgärda felet så snart som möjligt.

Extern display

Logger 3030 med mjukvara 180202 och senare stöder extern display via onewire.

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Extern display

Radering av minne (nollställning)

Minnet i Logger 3030 innehåller inställningar och mätdata. Vid normal drift behöver aldrig minnet raderas. Men minnet kan behöva raderas i till exempel dessa fall:

För att radera minnet gör enligt följande:

  1. Dra ur strömkabeln till loggern
  2. Håll fingret på högra sidan av displayen och sätt samtidigt i strömkabeln till loggern, vänta 5 sekunder samtidigt som fingret hela tiden hålls kvar på displayen
  3. Då texten "Release screen" visas, ta bort fingret från displayen.
  4. Texten "Touch screen for 3 seconds to erase memory" visas, håll fingret på displayen i tre sekunder.
  5. Texten "Erasing memory" visas, det tar cirka 40 sekunder att radera varefter texten "Memory erased" dyker upp.
  6. Nu måste inställningarna av språk, tidszon och driftläge göras om i loggerns inställningsmeny. Speciellt driftläget är viktigt. Om loggern skall vara uppkopplad mot E-logger måste driftläge E-logger väljas. När loggern går över i driftläge E-logger visas ett nytt ID i loggerns display, detta ID skall fyllas in i ditt konto på E-logger.se under Inställningar -> Konto -> Klient -> Klient-ID. Glöm inte att klicka "Ändra" för att spara det nya ID-numret.
  7. Efter minnesradering kan alla befintliga trådlösa givare, Modbus/M-bus-givare, kanaler, larm, utgångar, styrningar samt m2m-inställningar definieras om från E-logger via några enkla steg. Obs! Ta alltid för vana att kontrollera att allt fungerar som det skall efter minnesradering, att mätvärden för alla givare lagras, att larm och styrning fungerar.

Kalibrering av pekskärm

I det fall pekskärmen inte reagerar på tryckningar som den borde kan det hjälpa att kalibrera om den.

  1. Dra ur strömkabeln till loggern.
  2. Håll fingret på vänstra sidan av displayen och sätt samtidigt i strömkabeln till loggern.
  3. Följ instruktionerna som visas på skärmen (tryck en gång på skärmen, tryck cirklarna som visas i varje hörn så noga som möjligt, tryck en sista gång på skärmen).

Anslutningar

Logger 3030 pcb.png

Spänningsmatning

12V likspänning, minst 1A, dc-jack, insticksdel diameter 5,5 mm, längd 10 mm, 2,1 mm stift, + på mittstiftet.

Om spänningen överstiger cirka 13V bryts matningen till loggern och lysdioden för överspänning lyser rött, se skiss ovan.

Logger 3030 kan även strömförsörjas via Ethernetuttaget, se nedan.

Ethernet

Här ansluts en nätverksabel för att köra Logger 3030 mot LoggerSoft eller E-logger.

Logger 3030 kan kan strömförsörjas via Ethernetkontakten i de fall det förenklar kabeldragningen. Det som stöds är passiv POE med positiv spänning +12V via pinne 4 och 5 på ethernetkontakten och jord på pinne 7 och 8. Bygla först de bägge POE-byglarna på Logger 3030. Anslut sedan nätaggregatet i en adapter (så kallad injektor) för dc-kabel i den bortre änden av nätverkskabeln. Observera att kabeln med strömförörjning inte kan inte gå genom nätverksutrustning, strömadaptern måste alltså anslutas innan nätverskabeln från Logger 3030 når switch eller router. Observera även att en alltför lång nätverkskabel kan innebära spänningsfall.

Anslutningsplintar

Observera att strömförsörjningen till Logger 3030 alltid skall stängas av innan kablar till plintarna kopplas i eller ur.

För att få god kontakt bör tunnare ledare tvinnas, vikas dubbelt eller tredubbelt och sen tvinnas igen så att ledaren blir så pass grov att plinten klämmer åt ordentligt. Finns tillgång till lödpenna, avsluta med att förtenna den tvinnade ledaren innan den stoppas i plinten.

iSer (PRO) - galvaniskt isolerad RS485 (Modbus/M-bus) eller RS232

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO

Förvalt läge är rs485 (Modbus/M-bus). För att välja rs232 flyttas tre byglar från övre läget märkt "48" till nedre lägret märkt "32" Se bild ovan för byglarnas placering.

Exempel - inkoppling av nivågivare ultraljud UL1 via Modbus:

Modbus rs485.png

iADC (PRO) - galvaniskt isolerade analoga ingångar

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO. Observera att ingångarna är galvaniskt isolerade från övriga loggerplintar men inte från varandra.

Observera att pga en hårdvarubegränsning blir det glesare avläsningar (brusigare värde) på iADC om LoRa-brygga används för Modbus.

Exempel - inkoppling av nivågivare ultraljud UL1 via 4-20mA-utgång:

Observera att noggrannheten blir bättre om nivågivaren ansluts via Modbus.

4-20mA iAD.png

ADC - analoga ingångar

Observera att den totala strömförbrukningen för loggern inte får överskridas, det går till exempel inte att belasta alla loggerns utgångar för extern matning med maximal ström samtidigt samtidigt som alla reläer dras.

Exempel - inkoppling av ljussensor med 0-5V-utgång och tryckgivare med 4-20mA-utgång:

Analog in.png

Pulse/digital - pulsingångar eller digitala ingångar

Notera att ingång PD6 är lite speciell då den kan användas för att tända skärmen när skärmen släckts av skärmspararen.

Exempel - inkoppling av elmätare med pulsutgång eller blinkande diod:

Observera att noggrannheten blir bättre om elmätare ansluts via Modbus, dessutom kan fler parametrar läsas ut än bara elförbrukning.

Electricity meter.png

PT-1000 - högtemperaturingångar

Exempel - inkoppling av PT-1000 temperaturgivare:

Pt1000.png

Sensors 1 - sensoringång givarbuss 1

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S1 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S1 och 12V.

Exempel - inkoppling av Dallas temperaturgivare:

Dallas onewire.png

Exempel - inkoppling av expansionsmoduler - HTIQ för temp/fukt och P3IQ för elmätaravläsning (då loggerns interna ingångar inte räcker till):

Expansion modules.png

Sensors 2 - sensoringång givarbuss 2

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S2 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S2 och 12V.

Sensors 3 - sensoringång givarbuss 3

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S3 eller dallas onwirekretsar i tretrådsläge mellan GND och S3 och 5V, eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S3 och 12V.

Relay/IR - utgångar för drivning av reläer, en utgång för ir-sändare

Exempel - inkoppling av reläer för styrning:

Digital out.png

iPWM (PRO) - galvaniskt isolerade pulsbreddsmodulerade utgångar

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO. Observera att utgångarna är galvaniskt isolerade från övriga loggerplintar men inte från varandra.

iDAC (PRO) - galvaniskt isolerade analoga utgångar

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO. Observera att utgångarna är galvaniskt isolerade från övrig loggerplintar men inte från varandra.

Inkoppling och felsökning av entrådsutrustning

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Inkoppling och felsökning av entrådsutrustning

Modbus och M-bus (PRO)

Stöd för Modbus och M-bus finns endast på Logger 3030 PRO.

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Modbus och M-bus

Radio

Radion i Logger 3030 kan kommunicera med sändare och mottagare som arbetar på frekvensen 433.92 MHz.

Grundregeln är att kabelanslutet att föredra både vid mätning och styrning, men det finns fall där fördelarna med trådlöst överväger.

Fördelar med trådlöst

Nackdelar med trådlöst

Radiomottagare

Se även avsnittet Jämförelse väderstationer

Radiomottagaren används för att läsa in data från trådlösa givare. När en trådlös givare ansluts till Logger 3030 fungerar den som vilken givare som helst i loggersystemet. Det går alltså både att logga, larma och styra via trådlösa givare. En skillnad är dock avläsningshastigheten, trådlösa givare skickar data som tätast ett par gånger per minut, och vissa givare har flera minuter mellan sändningarna, vilket gör att det dröjer relativt länge mellan varje uppdatering.

Radiomottagaren kan ta emot data från följande trådlösa enheter som sänder på 433.92 MHz:

Placering av trådlösa givare

Använd menyvalet radiotest i huvudmenyn i Logger 3030 för att se att loggern tar emot från den givare som skall installeras. I radiotestet visas vad som tas emot med tidpunkt, typ, kod, samt räknare för varje typ. Varje gång något nytt tas emot ändrar lysdioden färg.

Börja med att ha givaren någon meter från loggern så du ser att givaren fungerar som den skall.

Givare från oregon scientific sänder med cirka var 14:e sekund för vind, var 47:e sekund för regn och var 50:e sekund för temp/fukt. Det är normalt att en sändning faller bort då och då på grund av störningar eller andra givare, larm, billås osv som sänder på samma frekvens.

Placera sedan givaren på tänkt installationsplats. Om loggern nu inte tar emot något från givaren kan givaren eller loggern behöva placeras annorlunda. Börja med att prova flytta givaren eller loggern några centimeter bara ifall de skulle råka sitta på en plats med radioskugga. Om inte det hjälper måste avståndet minskas. Notera att radiosignaler inte går genom metall, om ett plåttak eller en värmepump är i vägen måste givaren eller loggern flyttas. Om det är svårt att flytta logger eller givare kan man överväga att installera en extern antenn.

Att lägga till trådlösa givare

Trådlösa givare läggs till via webbtjänsten E-logger i panelen "Nya trådlösa enheter" under "Inställningar"->"Givare". Det tar en stund för varje enhet att detekteras, så vänta ett par minuter efter det att en ny givare är påslagen tills du klickar "Uppdatera lista". En trådlös givare innehåller i själva verket ofta mer än en givare, när till exempel en vindgivare läggs till så skapas givare för vindstyrka, vindby och vindriktning. Du väljer själv vilka av dessa givare som skall loggas genom att skapa kanaler för dem.

Vid batteribyte

De flesta trådlösa enheter ändrar sitt ID vid batteribyte. Då måste det nya id-numret ställas in i de givare som tar emot data från enheten. Det görs enligt följande: Klicka "Ändra" under "E-logger"->"Inställningar"->"Givare" och sen länken "Redigera trådlös enhet". Vänta ett par minuter så att enheten hinner sända. Klicka "Uppdatera lista". Välj enheten med nytt id för givaren. Detta behöver bara göras en gång per enhet, så om en enhet skickar data till flera givare räcker det med att redigera en givare.

Presentation av väderdata

Presentation i display på Logger 3030

Barometertryck, temperatur, luftfuktighet och nuvarande vindstyrka visas med siffror. I vissa visningslägen visas även min/max/medel.

Vindriktning visas med bokstäver. "N" för norr, "NO" för nordost osv.

För nederbörd visas i dagsläget momentan nederbörd, det innebär det regn som fallit sedan senaste avläsningen av givaren. Oregons regnsensor sänder var 47:e* sekund och ger signal när det fallit cirka 1 mm. Det innebär att regn bara syns på loggerdisplayen just de 47 sekunder det fallit 1 mm.

Vindbyar visas i dagsläget momentant. Oregons vindsensor sänder var 14:e* sekund. Så det innebär att vindby bara syns på loggerdisplayen under de 14 sekunder det kommit en by. I vissa visningslägen visas min/max/medel, och där kan max vara intressant för att se dagens starkaste vindby.

(*) Observera att mätvärden från trådlösa givare kan utebli på grund av sändarkollisioner och störningar och att det därför ibland kan gå dubbla eller tredubbla tiden mellan mätvärden.

Presentation i E-logger grafer

Barometertryck, temperatur, luftfuktighet, vindstyrka och vindby går bra att visa i vanliga linjegrafer.

Vindriktning går att visa i linjegraf men blir inte vidare begripligt då den ger värde 0-15 där 0 är nordanvind och 15 nordnordvästvind.

Nederbörd går att visa i stapeldiagram. Ange starttid 0v för att visa senaste veckan.

Presentation i E-logger systembild version 2

Barometertryck, temperatur, luftfuktighet och nuvarande vindstyrka kan visas med siffror.

Vindriktning kan ej visas med bokstäver, bara med siffra 0-15. Vindriktning kan även visas med roterande visare som då visar åt vilket håll det blåser.

Exempel

in=vindr;1;300;300;6;20;aa0000;3;000000;0;360;0;16

Nederbörd kan visas som räknare/siffra och i stapeldiagram

Exempel

c=nederb;Regn idag %cd mm;15;35
gb=nederb%cd; 100; 100; 10; 30

Radiosändare

Radiosändaren kan styra fjärrströmbrytare, det gör det möjligt att styra elförbrukare trådlöst med loggerns styrfunktion. Via styrfunktionen går det till exempel att tända och släcka belysning utifrån en kombination av klocka och en ljussensor kopplad till loggern, eller att styra element utifrån temperaturgivare kopplad till loggern. Notera dock att styrning via radio inte är 100% pålitligt eftersom styrsignalen kan störas ut av till exempel trådlösa givare.

Radiomottagaren kan styra följande trådlösa brytare som tar emot på 433.92 MHz:

Att lägga till trådlösa brytare

Trådlösa fjärrströmbrytare läggs till i webbtjänsten E-logger med "Ny trådlös utgång" under "Inställningar"->"Utgångar". Max 10 st trådlösa brytare kan definieras.

Att styra trådlösa brytare

Trådlösa brytare kan styras manuellt via E-logger under "Inställningar"->"Utgångar".

Trådlösa brytare kan styras automatiskt med den generella styrfunktionen där utgångar kan styras beroende på värdet av givare och utifrån klockan. Logger 3030 gör ingen skillnad på trådlösa brytare och de åtta inbyggda reläutgångarna i loggern, de hanteras likadant. Inställningar sker via E-logger under "Inställningar"->"Styrning".

IO-kretsar Dallas DS2406, DS2408, DS2413

Obserera att det för Logger 3030 PRO även går att få fler in-/utgångar via Modbus in-/utgångsmoduler.

Logger 3030 med mjukvara 180116 och senare stöder Dallas IO-kretsar.

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: IO-kretsar

Om LoggerSoft och E-logger

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Om LoggerSoft och E-logger

Loggning till Micro-SD-kort

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Loggning till Micro-SD-kort

Skicka mätvärden till egen webbserver (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Skicka mätvärden till egen webbserver

Ta emot mätvärden via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Ta emot mätvärden via HTTP-anrop

Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop

Styrning av loggerns utgångar via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Styrning av utgångar via HTTP-anrop

Skrivning till extern display via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Skrivning till extern display via HTTP-anrop

HTTP-utgångar (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: HTTP-utgångar

Givare för utgångar

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Givare för utgångar

Modbus TCP master/slave (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Modbus TCP

Beräknade givare

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Beräknade givare

Givare från extern datakälla

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Givare från extern datakälla

Styrfunktion

Solfångarstyrningen i Logger 3030 tas upp i separat manual.

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Styrfunktion

Utgångslogg

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Utgångslogg

Uppdatering av loggermjukvara

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 1010: Uppdatering av loggermjukvara

Kända fel och brister

Åtgärdat

Kommande funktionalitet

Dessa funktioner är planerade på sikt, och stöds alltså inte i nuläget. Troligtvis kommer de i den ordning de står här.

Eventuellt

Klar funktionalitet

Ny funktionalitet:

Manualer