E-logger | Manualer | Forum

Manual expansioner

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Om expansioner

Funktionaliteten i Logger 2020 kan utökas genom att koppla in expansionsmoduler. Följande moduler finns för närvarande tillgängliga:

Montage, inkoppling och max antal moduler

Expansionsmodulerna skall monteras skyddat och får ej utsättas för minusgrader eller långvarigt hög luftfuktighet.

Strömmen till Logger 2020 skall vara avstängd vid alla in- eller omkopplingar. Bryt strömmen till Logger 2020 genom att dra ut nätadaptern från vägguttaget.

Om flera moduler skall anslutas kopplas de parallellt till Logger 2020 eller i en slinga från modul till modul. Moduler och temperaturgivare i tvåtrådsläge kan blandas fritt.

Inkoppling moduler.jpg

När Logger 2020 startas visas under ett par sekunder totalt antal expansioner och antal ingångar de ger med “x exp. y ing.”. Är till exempel en IO-modul (A/DMIQ) korrekt ansluten visas “1 exp. 8 ing.”.

Maximalt antal moduler som går att ansluta mot Logger 2020 är teoretiskt 10, men begränsas av strömförbrukningen hos respektive modul, kablagets längd och förgreningar, samt hur många givare varje modul rapporterar till loggern. Varje puls/elmätarmodul (P3IQ) visas som en givare, varje fukt/tempmodul (HTIQ) som två, varje högtempmodul (HTMIQ) som tre och varje IO-modul (A/DMIQ) som åtta givare. Maximalt antal givare (temperaturgivare anslutna till Logger 2020 + interna elmätaringångar i Logger 2020 + externa givare via moduler) som Logger 2020 klarar är teoretiskt 50.

Statusdiodens blinkningar och felsökning

Omväxlande gröna och röda blinkningar Expansionsmodulen har ej känt av någon kommunikation mot Logger 2020 ännu.

Kontrollera att dataledaren, polskruv 2 på modulen är ansluten till polskruv 6 på Logger 2020. Starta om Logger 2020.

Gröna blinkningar Allt OK, modulen har kontakt med logger 2020

Puls/elmätarmodul (P3IQ): Dioden på modulen blinkar grönt varje gång det kommer en puls från elmätaren. Modulen visar därför bara kommunikation mot loggern innan den detekterat en första puls från mätobjektet, sen går den över till pulsindikeringsläge.

En röd blinkning Modulen tappat kontakten med loggern

Kontrollera att dataledaren, polskruv 2 på modulen är ansluten till polskruv 6 på Logger 2020. Starta om Logger 2020.

Två röda blinkningar Konfigurationsfel

Puls/elmätarmodul (P3IQ): Antal pulser per kWh ej angivet.

Högtempmodul (HTMIQ): En eller flera ingångar är öppna. Anslut 470-ohmsmotstånd på oanvända ingångar.

Tre eller fyra röda blinkningar Hårdvarufel

Prova starta om modulen genom att tillfälligt bryta strömmen till logger 2020 för att se om det är ett temporärt fel. Kvarstår felet, kontakta supporten.

Statusdioden blinkar ej Är det en puls/elmätarmodul (P3IQ) kan det bero på att inga pulser kommer från mätobjektet, se förklaring bredvid “Gröna blinkningar ovan”. I övrigt skall statusdioden alltid blinka. Gör den inte det, mät upp att det finns ungefär 11-12V mellan polskruv 1 och 3 på modulen. Saknas spänning, kontrollera kablaget. Om statusdioden inte blinkar trots spänning mellan polskruv 1 och 3 på modulen, stäng av Logger 2020 genom att dra ut nätadaptern från vägguttaget. Koppla sen ur dataledaren, polskruv 2 på modulen, och medan den hänger i luften, anslut åter nätadaptern till vägguttaget. Blinkar statusdioden nu inte omväxlande rött och grönt talar det mesta för att modulen är defekt.

Puls/elmätarmodul: P3IQ

P3iq.jpg

Modulen klarar pulsutgångar, blinkande lysdioder, och den äldre typen av elmätare med snurrande skiva. Maxeffekt som kan läsas av är upp till 65 kW vid 10000 pulser eller lägre per kWh och upp till 10 kW vid 51200 pulser per kWh.

Anslutning mot Logger 2020 är gemensam för alla moduler, se rubriken inkoppling ovan.

Avläsning av pulsutgång Anslut plus från mätarens pulsutgång mot polskruv 3 på P3IQ och minus från mätarens pulsutgång mot polskruv 4 på P3IQ . Observera polariteten!

Logger 2020 och modul skall vara spänningslös när mätare ansluts.

Funktionstest: Lossa kabeln från elmätaren och för ihop-isär-ihop-isär-osv. de två ledare som går till polskruv 3 och 4 på P3IQ. Lysdioden på pulsmodulen skall blinka till varje gång ledarna tar ihop.

Avläsning av blinkande lysdiod Anslut en kopplingstråd/bygel (vilken liten kabelstump som helst går bra) mellan polskruv 3 och 4 på P3IQ och ställ in pulsantal per kWh 500 eller högre.

Montera sensorn (den vänstra dioden på baksidan om modulen ses rakt ovanifrån) rakt framför den blinkande lysdioden på mätaren. Vissa elmätare blinkar med osynligt ljus, leta då efter en märkning “xxxx imp/kWh” för att hitta rätt diod.

Funktionstest: Blinka med en ficklampa på sensorn på P3IQ. Lysdioden på P3IQ skall blinka till varje gång ficklampan blinkar.

Avläsning av snurrskiva/axel Anslut en kopplingstråd/bygel (vilken liten kabelstump som helst går bra) mellan polskruv 3 och 4 på P3IQ och ställ in varv per kWh lägre än 500*. När modulen går in i snurrskiveavläsningsläge tänds lysdioden på baksidan som belyser snurrskivan.

Montera modulen så att snurrskivan/axeln belyses och ligger rakt i höjd med både lysdioden och sensorn, optimalt avstånd ca 1-3 cm.

*) I pulsmoduler av version från och med maj 2012 går snurrskiveläget inte att använda med pulsantal 1, 2, 52-58 och 85-88 då dessa används för energi- respektive flödes-/vattenmätare.

Används pc-programmet LoggerSoft skrivs antal pulser per kWh in i inställningsmenyn i valet för den modul det gäller. Används webbtjänsten E-logger skrivs antal pulser per kWh in genom att på sidan “Givare” klicka länken “Ändra” på raden för den modul det gäller.

Så snart modulen detekterat en puls börjar statusdioden blinka grönt i takt med varje från elmätaren detekterad puls. Om en elmätare med blinkande diod läses av och dioden blinkar med synligt ljus skall statusdioden på modulen alltså blinka i takt med lysdioden på elmätaren.

Flödesmätare

Pulsmoduler i version från och med maj 2012 stöder två sorters flödes-/vattenmätare. Pulsantal 52-58 samt 85-88 pulser/liter går att använda tillsammans med flödesmätare med pulsutgång. Pulsantal 2 pulser/liter är reserverat för optisk avläsning av en specifik flödesmätare med roterande skiva. Flödesmätare med andra pulstal går ej att använda.

För att få korrekt visning av flöde/vattenförbrukning måste rätt pulstal anges för varje ansluten flödesmätare/vattenmätare i webbtjänsten E-logger enligt följande:

Energimätare

Pulstal 1 puls/kWh används för energimätare. Energimätare kan endast anslutas på de interna pulsingångarna i Logger 2020 med mjukvara 131213 eller senare.

Temp- och fuktmodul: HTIQ

Denna modul säljs ej längre. Ersätter gör temp- fukt- och ljusmodulen THLIQ. Till Logger 2020 fungerar enbart THLIQ med temp/fuktgivare HTU21D. Till Logger 3030 fungerar THLIQ med både temp/fuktgivare HTU21D och BME280

Temperatur- och fuktmodulen registrerar temperatur och luftfuktighet mellan 30-85% med ca 3% noggrannhet i temperaturer mellan 5-40°C.

Anslutning mot Logger 2020 är gemensam för alla moduler, se rubriken om inkoppling ovan.

Högtempmodul: HTMIQ

Denna modul kan läsa av upp till 3 stycken temperaturgivare av typen PT-100 eller PT-1000. Mätområde är från -50°C till 600°C, förutsatt att den anslutna givaren klarar det.

Anslutning mot Logger 2020 är gemensam för alla moduler, se rubriken om inkoppling ovan.

Strömförsörjningen till modul och Logger 2020 skall alltid vara avstängd när givare ansluts.

Om bara en eller två givare skall anslutas skall inkoppling ske på den ingång/de ingångar som har lägst ordningsnummer. Oanvända ingångar skall byglas med motstånd på 470 ohm (som medföljer leveransen). Exempel: Om en enda givare skall vara ansluten görs det mellan polskruv 4 och 5, sen kopplas ett motstånd på 470 ohm in mellan polskruv 5 och 6 och ett likadant motstånd mellan polskruv 6 och 7.

Högtemperaturexpansionen fungerar inte om någon ingång lämnas öppen och Logger 2020 kommer då att larma för givarfel på alla ingångar från expansionen. Logger 2020 larmar även för givarfel om någon ingång är kortsluten.

För bästa mätnogrannhet bör ej PT-100 och PT-1000 blandas utan använd antingen den ena eller den andra typen.

Skall långa kablar användas till givarna är PT 1000 att föredra då de ger mindre mätfel p.g.a. ledningsresistansen. Eventuella mätfel kan lätt trimmas bort i LoggerSoft eller webbtjänst med en offsetjustering.

Generell in- och utgångsmodul: A/DMIQ

Denna modul säljs ej längre. För logger 3030 går det att få fler digitala ingångar via DS24xx-IO-kretsar. För logger 3030 går det att få fler digitala in- och utgångar via DS24xx-IO-kretsar. För Logger 3030 pro går det att få fler analoga ingångar via ingångsmodul som ansluts via Modbus.

Modulen innehåller:

Anslutning mot Logger 2020 är gemensam för alla moduler, se rubriken om inkoppling ovan.

Strömförsörjningen till expansion och Logger 2020 skall vara avstängd när något ansluts till plinten.

Om en analog eller digital givare behöver +5V kan polskruv 9 på modulen lastas med upp till 10 mA (dock begränsat av total antal givarexpansioner anslutna mot Logger 2020).

Analoga ingångar:

Observera att de analoga ingångarna inte är galvaniskt åtskilda från varandra eller från jord på loggern, anslut alltså inte annan elektrisk utrustning till dessa ingångar utan endast givare där både kablage och givarehölje är väl isolerade.

Digitala ingångar:

Reläutgångar:

Observera att nätspänning på 230V under inga omständigheter får kopplas in direkt till reläerna. Om nätspänning skall styras kan det lösas med ett externt relä som drivs av egen nätadapter på max 24 volt. Man låter då helt enkelt reläet i IO-expansionen styra spänningen från den externa nätadaptern till det externa reläet.

Manualer