E-logger | Manualer | Forum

Manual solfångarstyrning

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Om solfångarstyrningen i Logger 2020

Observera att i solfångarversionen av Logger 2020 sker val i inställningsmenyn med vridratten inuti lådan.

Solfångarstyrning är endast tillgänglig i en specialversion av Logger 2020.

Styrningen fungerar med plansolfångare och vakuumsolfångare och kan arbeta mot antingen en acktank eller en pool.

Reglering sker via upp till tre temperaturgivare av typen dallas onewire som klarar upp till 125°C, eller om om högtempmodul (HTMIQ) är installerad i systemet, PT-100 eller PT-1000 givare som klarar upp till 400°C. Styrning av laddpump sker via ett externt 12V-relä.

Som skydd mot kokning finns tre olika skyddsinställningar: (1) max solfångartemperatur, (2) max nedre tanktemperatur samt (3) max övre tanktanktemperatur, där laddpumpen, beroende på vad som skall skyddas antingen slås av eller på. I det fall flera skydd aktiveras samtidigt går det att prioritera att skydda antingen solfångare eller acktank mot kokning.

Om IO-modul (A/DMIQ) är installerad i systemet är det dessutom möjligt att via solfångar-, nedre tank- eller övre tanktemperatur styra ett andra relä. Ett andra relä kan till exempel användas för att indikera överhettning via extern lampa eller siren, eller för att pumpa/dumpa värme/överskottsvärme till ytterligare acktank, radiator eller värmemagasin.

Fördelar med att styra solfångaren med Logger 2020:

Inkoppling

Nätadaptern till Logger 2020 skall alltid vara urdragen ur kontakten vid in- eller omkopplingar av kablar. Dubbelkolla att allt är rätt kopplat innan du åter startar Logger 2020.

Som minst behöver två temperaturgivare anslutas, en för att mäta temperaturen i solfångaren (“Giv. S” i inställningsmenyn) och en för att mäta temperaturen i ackumulatortanken/poolen (“Giv. TN” i inställningsmenyn). Ofta vill man även montera en tredje givare i toppen av ackumulatortanken (“Giv. TÖ” i inställningsmenyn).

Två olika typer av givare kan användas, dallas onewire eller PT-100/1000. PT-100/1000 tål högre temperatur, upp till 400°C, att jämföra med 125°C för onewire. Normalt skall den enklare onewiregivaren tåla den värme som blir i ett system vars maxtryck tillåts bli 2 bar.

Onewiregivare kan köras antingen i tretrådsläge på sensoringång ett eller i tvåtrådsläge på sensoringång två på Logger 2020. Om PT-100 eller PT-1000-givare skall användas ansluts dessa via en högtemperaturexpansion (HTMIQ, extra tillbehör).

För styrning av pumpen som pumpar värme från solfångaren krävs ett 12V-relä med minst 280 ohms resistans på styrspolen. Det ansluts till polskruv 11 (gnd) och 12 (aux) på Logger 2020. Reläet skall kopplas in beroende på vilken skyddspriorietet som önskas (menyvalet “Skydd PR” i inställningsmenyn). Om prioriteringen är att skydda solfångaren från kokning skall reläet vara normalt stängt när dess styrspole är spänningslös. Om prioriteringen istället är att skydda acktanken från kokning skall reläet vara normalt öppet när dess styrspole är spänningslös. I det enda fallet öppnas alltså reläet när spolen dras och pumpen skall stå still och i det andra fallet stängs reläet när spolen dras och pumpen skall gå. Obs! Inkoppling av relä som styr nätspänning skall göras av behörig elektriker.

Sf inkopplingsschema.jpg

Om solfångarstyrningens andra styrfunktion skall användas (menyvalet “Styr2” i inställningsmenyn) krävs en IO-expansion (A/DMIQ, extra tillbehör). Notera att reläutgångarna på IO-expansionen under inga omständigheter får användas för nätspänning, max last är 24V, 1A. Om nätspänning skall styras kan det lösas med ett externt relä som drivs av egen nätadapter på max 24 volt. Man låter då helt enkelt reläet i IO-expansionen styra spänningen från den externa nätadaptern till det externa reläet.

Sf extrarela.jpg

Inställningar

Håll inne knappen på Logger 2020 tre sekunder för att gå in i inställningsmenyn. Vrid sen ratten tills ”Solfång. styrning” visas. Tryck nu knappen för att gå in i menyn för solfångarstyrningen. Navigera mellan inställningarna med ratten. Tryck knappen för att gå in i en inställning. Vrid ratten för att ändra värde. Tryck knappen för att gå ut ur inställningen. Håll inne knappen tre sekunder för att spara inställningarna och gå ur menyn för solfångarstyrningen. Om du inte vill spara dina inställningar, vänta 10 sekunder så hoppar Logger 2020 själv ur menyn.

Sf låda.jpg

Giv. S Solfångargivare: valfri ansluten temperaturgivare
Giv. TN Nedre tankgivare: valfri ansluten temperaturgivare
Giv. TÖ Övre tankgivare: valfri ansluten temperaturgivare, eller "odef." om saknas
Tillslag Pumptillslag tempdiff solfångare och nedre tank, 3-20 grader, förvalt värde 8
Frånslag Pumpfrånslag tempdiff solfångare och nedre tank, 0-10 grader, förvalt värde 2
Skydd S SäkerhetsTILLslag pump solfångargivare, 95-120 grader, förvalt värde 100
Skydd TN SäkerhetsFRÅNslag pump nedre beroende på tank, 65-95 grader, förvalt värde 85
Skydd TÖ (visas end. om ”Giv. TÖ” inte "odef.") - SäkerhetsFRÅNslag pump övre, 85-95 grader, förvalt värde 95
Skydd HY Hysteres skydd, 2-10 grader, förvalt värde 4
Skydd PR Prioritet skydd - val mellan "Solfång." eller "Tank", förvalt värde "Tank", se nedan.
Styr2 UT Val av andra relä på IO-modul, visar ”IO sakn.” om ingen IO-modul ej finns installerad i systemet.
Styr2 IN (visas end. om ”Styr2 UT” är vald) Val av ingivare, "Giv. S", "Giv. TN" eller "Giv. TÖ".
Styr2 NI Nivå - temperatur från ingivaren då relä Styr2 ska slå till, 50-95 grader, förvalt värde 80
Styr2 HY Hysteres styr2, 1-10 grader, förvalt värde 4

Prio = "Skydd Solfång." -> skydda solfångare mot kokning (Plansolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd S" oavsett (b)
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd TN/TÖ" om inte (a) är uppfyllt.

Prio = "Skydd Tank" -> skydda tanken mot kokning (Vacuumsolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd S" såvida inte (b) är uppfyllt
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd TN/TÖ" oavsett (a).

Om någon givare faller bort eller går sönder räknas den som 150 grader vilket gör att Skydd S, TN, TÖ slår till och reagerar beroende på inställd prioritet. Givare av typ dallas onewire bör inte utsättas för mer än 125 grader. Om givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader tolkas den som trasig och räknas som 150 grader, vilket gör att skydd slår till så som beskrivet i föregående mening. Då en givare tolkas som trasig loggas inga data för den givaren, det blir alltså tomrum i graferna för den tid givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader.

Displayvisning

Solfångarversionen av Logger 2020 visar texten ”Med sf-styr” då Logger 2020 startas.

När solfångarstyrningen är aktiverad visas solfångarstyrningens drift omväxlande med den normala givarvisningen på Logger 2020. För att låsa kvar visning av solfångarstyrningen på displayen går det att trycka knappen då solfångarstyrningen visas.

Övre raden på displayen: I den första positionen på den övre raden visas en stjärna ”*” om laddpumpen går. På efterföljande positioner visas bokstaven ”S” och temperatur för givaren som är monterad vid solfångaren.

Nedre raden på displayen: I den första positionen på den nedre raden indikeras vilka skydd som är aktiva. Ett streck med en punkt på ovansidan visar att solfångarskyddet är aktivt, ett streck utan punkt visar att det övre tankskyddet är aktivt, och ett streck med en punkt på undersidan visar att det nedre tankskyddet är aktivt. Flera streck kan visas samtidigt om flera skydd är aktiva. På efterföljande positioner visas bokstäverna ”TN” och temperatur för den nedre tankgivaren. Om en övre tankgivare finns installerad, och om displayen är låst i visningen av solfångarstyrningen, eller om solfångarstyrningen är i larmläge, alternerar den nedre raden mellan ”TN” och temperatur för den nedre tanktivaren och ”TÖ” och temperatur för den övre tankgivaren.

Sf display.jpg

Om något skydd är aktivt blinkar dioden på Logger 2020 rött och displayen går över till konstant solfångarvisning. Vilka skydd som är aktiva indikeras i den första teckenpositionen på den nedre raden, se ovan.

Vid givarfel visas texten ”Givarfel” och ordningsnumret på den givare som inte fungerar.

Manualer