E-logger | Manualer | Forum

Manual Logger 2020

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna manual gäller för Logger 2020 med mjukvara version 111109 och senare. För äldre mjukvara se Manual Logger 2020 pre 111109.

Innehåll

Om Logger 2020

Logger 2020 är en liten mångsidig logger som med ett visst tidsintervall automatiskt kan läsa av olika givare och skicka mätvärden till windows-programmet LoggerSoft och/eller till webbtjänsten E-logger.

All kommunikation mot Logger 2020 sker via nätverkskabel.

Windows-programmet LoggerSoft är mycket praktiskt vid till exempel intrimning då det går att ha många samtidiga grafer öppna som uppdateras kontinuerligt. Datorn måste alltid vara påslagen vid loggning. LoggerSoft lagrar data i klartext och det är enkelt att få ut data från hårddisken (även i realtid), för att till exemel göra egna beräkningar och generera grafer i Excel, Matlab eller liknande program. Det är möjligt att exekvera egna dos-kommandon eller programsnuttar vid larm.

Webbtjänsten E-logger är mer praktisk vid övervakning eller när det skall loggas längre tid. Ingen lokal dator behöver vara igång för loggning. Systemet klarar av att internetuppkopplingen är nere kortare tid, då lagras mätvärden i Logger 2020 för att sedan automatiskt överföras till E-logger när internetuppkopplingen finns tillgänglig igen. All insamlad mätdata är alltid åtkomlig via en webbläsare där det går att se grafer och rapporter. Mätdata går förstås även att ladda hem, både via manuell export och automatiskt per E-post eller FTP en gång per dygn. Larm kan skickas via E-post och SMS.

Logger 2020 hanterar upp till 50 mätpunkter. Temperaturgivare och två elmätare ansluts direkt till loggern. Dessutom är det möjligt att via expansionsmoduler koppla in fler elmätare, vattenmätare (förbrukning, flöde och energi/värmemätning), platinagivare (för riktigt höga temperaturer), kombinerade temp- fukt- och ljusgivare (för exempelvis krypgrunden), samt få tillgång till generella analoga och digitala ingångar, via vilka exempelvis ljus- och tryckgivare kan anslutas. Mätdata kan lagras med intervall så tätt som en gång var tionde sekund.

Som temperaturgivare används Dallas onewiregivare, de kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning. Elmätare ansluts till speciella ingångar på loggern. Det kan ske på två sätt, antingen med en tvåledare till pulsutgången på mätaren om sådan finns (skall göras av behörig elektriker), eller med en optisk sensor som avläser den lysdiod på elmätaren som blinkar i takt med energiförbrukningen. Det sistnämnda kan ge bättre precision men kan också vara känsligt för störningar från dagsljus.

Logger 2020 drivs med en 12V nätadapter och drar under 3W.

Skillnader mellan Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010

Se denna översikt: Jämförelse av Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010

Kom-igång

 1. För att komma igång med Logger 2020 mot webbtjänsten E-logger, se avsnittet kom-igång i manualen för E-logger.
 2. För att komma igång med Logger 2020 mot LoggerSoft, se avsnittet kom-igång i manualen för LoggerSoft.

Startsekvens

Startsekvensen utförs varje gång strömmen till loggern bryts eller då resetknappen trycks in.

Statusdioden börjar blinka

Dioden blinkar grönt hela tiden loggern är igång för att indikera att processorn fungerar.

Ett litet ljud spelas upp

Ett litet ljud spelas upp för att indikera att ljudet på loggern fungerar.

Tryck knappen-meddelande

När loggern är helt ny eller om minnet är nollställt med funktion “radera alla inställningar” nedan visar displayen:

Tryck
knappen

Loggern går inte vidare till nästa steg förän man tryckt kommandoknappen. Detta steg finns dels till för att testa tryckknappen och dels som en indikation på att minnet är raderat då man gör det.

Minnestest

När loggern är ny eller om minnet är nollställt körs ett minnestest.

Vid fel blinkar dioden rött och displayen visar

Minnes-
fel

Versionsinformation

Displayen visar loggernamn och version i 2 sekunder per skärmbild enligt nedan.

Logger
2020
(c) 2011
WebIQ AB
Mjukvara
YYMMDD

Givare och moduler anslutna till givarportarna avsöks

Displayen visar först antal detekterade expansionsmoduler av varje typ i 2 sekunder. P är antal pulsmoduler, H antal temp/fuktmoduler, T antal högtempmoduler och I antal IO-moduler.

Px Hx
Tx Ix

Sen totalt antal detekterade expansioner och antal ingångar på dem.

x exp. 
x ing.

Sen antal detekterade fristående temperaturgivare i 2 sekunder.

5 ansl. 
givare

Givar- och modulfelslarm vid start

Om någon tidigare detekterad modul eller givare inte svarar då loggern startar visar displayen “Fel” samt antal givare (G) och expansionsmoduler (E) som inte hittats igen. Dessutom blinkar statusdioden rött. Tryck knappen för att stega förbi felet samt ovanstående tre steg.

Fel
Gx Ex

Om svenska inte valts som språk i inställningsmenyn i Logger 2020 visar displayen istället ”Error” samt (S) för ”sensors” och (E) för ”expansions”.

Error
Sx Ex

Detta larm kan indikera fel på givare/modul, eller kablage, men det visas också om någon givare/modul kopplats ur från systemet eller flyttats mellan sensoringångarna utan att loggerns minne nollställts. Läs avsnittet "Vid givarproblem" nedan.

Visningslägen för den inbyggda LCD-displayen

Hittar loggern inkopplade givare går den efter startsekvensen över i ett av två visningslägen för den inbyggda LCD-displayen. Finns givare men inga givarnamn går loggern in i visningsläget alla givare, finns givarnamn går loggern istället över i visningsläget valda givare.

Visningsläge alla givare

I detta läge visas alla tillgängliga givare, med givarnummer till vänster och avläst temperatur till höger. Givare ett och två är elmätaringång ett respektive två, finns ingen elmätare ansluten eller om antal pulser per kWh för mätaren inte är definierat visas noll.

Två givare visas åt gången och varje givarpar visas 3 sekunder per givare. Det går att stanna visningen vid ett visst givarpar genom att klicka kommandoknappen, givarparet visas då tills kommandoknappen klickas igen.

 1 -99,9
 2 999,9

...

10 -22,2
11 103,2

Om loggern är i driftläge internet visas även datum och tid under tre sekunder när alla givare gåtts igenom.

Visingsläge valda givare

Det går att välja vilka givare som visas på loggerns LCD-display.

Körs loggern mot en PC med Loggersoft, öppna inställningsmenyn, välj en kanal och kryssa rutan ”Visa sensor på loggerdisplay” samt fyll i namn i fältet ”Sensornamn på loggerdisplay”

Körs loggern direkt mot webbplatsen E-logger, klicka givarinställningar, ange ett namn samt kryssa rutan ”visa loggerdisplay”.

Så fort minst en givare har en namndefinition går loggern över till att visa bara definierade givare. Till skillnad mot alla givare-visningsläget visas här bara en kanal åt gången, med ingångsnamn på den övre raden och värde på den nedre med enhet bredvid (°C & W). Precis som i visningsläget alla givare visas varje givare i 3 sekunder och man kan stanna visningen vid en viss givare genom att klicka kommandoknappen, givaren visas då tills man klickar kommandoknappen igen.

Utomhus
 -99,9°C
Inomhus
 999,9°C
El
  474W
VP
 3222W

Om loggern är i driftläge internet visas även datum och tid under tre sekunder när alla givare gåtts igenom.

Larm vid givarfel

Om någon ansluten givare eller expansion faller bort i mer än 10 sekunder larmar Logger 2020. Det sker genom att statusdioden blinkar rött samt att displayens övre rad visar “Givarfel X Y” där X är ordningsnummer för givaren och Y är typ av givare eller ingång. De typer som för närvarande finns är “E” för el/pulser, “T” för temperatur, “F” för fukt, “HT” för högtemp, “A” för analog och “D” för digital. Det går även att se givar-ID för de givare som trilskas genom att trycka knappen.

Givarfel beror oftast på att kablaget till givaren glappar, kontrollera alla kablar och efterdra skruvplinten. Dra sen ur nätadaptern till Logger 2020 några sekunder för att sen sätta i den igen.

Statusdiod

Dioden blinkar grönt hela tiden loggern är igång för att indikera att processorn fungerar.

Om statusdioden istället blinkar rött indikerar det antingen larm eller givarfel:

Driftlägen

Logger 2020 kan köras mot pc-programmet LoggerSoft eller webbplatsen E-logger eller mot bägge två samtidigt. All kommunikation mot loggern sker via nätverkskabel.

Driftläge LoggerSoft är förvalt. Det betyder att Driftläge LoggerSoft är aktivt vid leverans, samt att Driftläge LoggerSoft aktiveras om inställningarna raderas.

Driftläge LoggerSoft

I detta läge lagras mätdata från loggern på hårddisken på en vanlig PC med Windows som alltid måste vara påslagen och ha programmet Loggersoft igång vid loggning.

Installera Loggersoft. Anslut Logger 2020 till nätverket med en nätverkskabel. Starta LoggerSoft och gå in i inställningsmenyn och välj logger ”Logger 2020”. Klicka knappen "Sök". Markera loggern i dialogen som visas och klicka knappen "OK".

Driftläge E-logger

I detta läge skickas mätdata till webbplatsen E-logger. Insamlade mätdata är alltid åtkomliga via en webbläsare och ingen dator behöver vara igång för loggning.

Logger 2020 klarar av att internetförbindelsen är nere kortare tid, då lagras mätvärden i det interna minnet för att sedan skickas iväg när förbindelsen fungerar igen.

I driftläge E-logger kan även LoggerSoft användas (precis som i driftläge LoggerSoft). Det kan vara praktiskt att sköra LoggerSoft under till exempel injustering där man vill ha snabb uppdatering av mätvärden. När Logger 2020 körs mot mot E-logger och LoggerSoft samtidigt kan pulsinställningar, offsetjustering samt inställning av vilket givarnamn som visas på loggerdisplayen bara göras via E-logger.

Att koppla upp Logger 2020 mot E-logger är enkelt. Grundförutsättningen är att du har tillgång till en fungerande internetuppkoppling och att DHCP (automatisk utdelning av IP-adresser) är påslaget i routern.

Anslut Logger 2020 till nätverket med en nätverkskabel. Gå in i inställningsenyn på Logger 2020 och välj driftläge E-logger. Nu startar en initieringsprocess där loggern efter en liten stund visar ett ID som skall antecknas på papper för att sen skrivas in under kontoinställningar i webbtjänsten.

Så här bör det se ut i loggerns teckenfönster:

Skriv in
i webbtj
ID
xxxxxxxx

Svårt hinna med att läsa? Det går att frysa en text genom att enkelklicka kommandoknappen. Klicka igen för att få texten att rulla.

När ID är inskrivet i webbtjänsten, dubbelklicka kommandoknappen för att få loggern att gå vidare i initieringsprocessen. Loggern går även vidare av sig själv om man väntar någon minut.

När initieringsprocessen är klar är loggern uppkopplad, nu återstår bara att i webbtjänsten uppdatera ingångslistan och skapa kanaler, sen är loggningen igång.

Felsökning av driftläge E-logger, felmeddelanden

Står Logger 2020 i driftläge E-logger - dvs. har du gått in i inställningsmenyn och valt "Driftläge E-logger" efter senaste minnesradering?

Går Logger 2020 vid omstart igenom hela initieringssekvensen för internet (teckenfönstret skall mer eller mindre snabbt visa "Init 1/6", "Init 2/6 fram, till "Init 6/6") utan felmeddelanden?

Om initieringssekvensen fastnar i något läge kommer loggern att själv försöka göra om steget i fråga efter cirka en minut. Dubbelklicka kommandoknappen om du direkt vill försöka igen.

Kvarstår samma felmeddelande trots ett par tre försök, se förklaring av respektive fel nedan.

Fel #1 Kontr. LANkabel.

Är nätverkskabeln mellan Logger 2020 och bredbandsroutern ansluten? Är nätverkskabeln av rätt typ? Är DHCP aktiverat i routern?

Fel #2 Kontr. WANkabel / DNS rtr / Brandv

Är kabel mellan router och inkommande nätverksuttag från internetleverantören ansluten? Vid trådlöst internet/3G, finns uppkoppling mot leverantören, är signalstyrkan hyfsad? Om mobiltäckningen är dålig, prova rikta om antennen eller flytta 3G-modemet så att signalen blir starkare.

Är internetanslutningen OK, går det att komma åt internet från en dator ansluten till samma uppkoppling? Går det att komma åt internet om du tillfälligt ansluter en annan dator till just den nätverkskabel som är ansluten till loggern? Även om nätverket fungerar för andra enheter än Logger 2020 kan någon nätverksutrustning ha fastnat så att inte just loggerns trafik kommer fram som den skall, starta därför om all nätverksutrustning mellan Logger 2020 och din internetleverantör (exempelvis router, adsl-modem, 3G/4G-modem, accesspunkt/brygga, elnätsadapter/homeplug/powerline).

Fungerar det fortfarande inte kan det vara fel på inställningarna i router eller modem. Finns minst en korrekt DNS-server från internetleverantören inskriven i wan-inställningarna? Finns brandväggsinställningar som förhindrar in/utgående trafik från den IP-adress loggern blivit tilldelad?

Som sista utväg, prova att nollställa all nätverksutrustning mellan Logger 2020 och din internetleverantör till fabriksinställningarna och gör sen om de inställningar som behövs för att nätverket skall fungera.

Fel #3, #4, #5-1 Kontr. E-logger

Går det att komma åt webbplatsen E-logger http://e-logger.se/ från annan dator i hushållet? Om inte kan det vara en tillfällig driftstörning, vänta några minuter och prova igen. Om problemet håller i sig längre än en timme och inget meddelande om driftstörning finns på hemsidan, kontakta supporten och uppge vilket felmeddelande som visas.

Vid mobilt bredband, kontrollera att signalstyrkan är hyfsad. Om mobiltäckningen är dålig, prova rikta om antennen eller flytta 3G-modemet så att signalen blir starkare.

Fel #5-2 Skriv in E-logger

Logga in på internettjänsten E-logger med ditt användarnamn och lösenord och skriv in det ID som visas på loggerns display.

Fel #6

Detta fel kan bero på en tillfällig driftstörning i en del av webbtjänsten. Om problemet håller i sig längre än en timme och inget meddelande om driftstörning finns på hemsidan, kontakta supporten och uppge vilket felmeddelande som visas.

Inställningsmeny

Observera att i solfångarversionen av Logger 2020 sker val i menyn med vridratten inuti lådan.

Elmätartest

Detta val används för att få återkoppling på att det finns signal vid elmätaringångarna så att man vet att kabeln till mätarens pulsutgång är rätt kopplad alternativt som hjälp att rikta in en diodsensor. (Se även inkoppling av elmätare.)

Displayens visar

EL test
Ing. 1

Dubbelklicka för att komma in in i testfunktionen, nedre raden blinkar och visar ingång som testet gäller för, alltid ett från början. Växla ingång med enkelklick.

Vid varje inkommande puls blinkar dioden och högtalaren knäpper. Vid hög strömförbrukning kommer pulserna så tätt att dioden lyser med fast sken och klicken bildar en ton.

Dubbelklicka kommandoknappen för att avsluta testfunktionen.

Driftläge

I denna meny väljs om Logger 2020 skall koppla upp sig mot webbtjänsten E-logger eller ej. LoggerSoft går att köra oavsett driftläge. (Se även driftlägen.)

När loggern är ny eller om minnet nollställs är uppkopplingen mot E-logger deaktiverad.

Displayen visar

Funktion
PC Lsoft

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla till

E-logger

Avsluta med dubbelklick. Om ändring sker här startar loggern om och går igenom startsekvensen.

För att gå deakitivera E-logger måste loggern nollställas.

Visa IP-adress

Denna inställning visas bara i driftläge E-logger. Det går ej att ändra IP-adress, adressen erhålls automatiskt via DHCP från den router Logger 2020 är ansluten till.

Loggerns IP-adressen visas på displayen

192.168.
123.232

Visa eller ändra det portnummer loggern lyssnar på

Denna inställning visas bara i driftläge E-logger. Portnummer behöver bara ändras i det ytterst sällsynta fall att samma användare har mer än en logger och två loggrar råkar få samma port så att de kolliderar.

Displayen visar

Port
xxxxx (portnummer)

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

xxxxx (portnummer)

och

Nytt

Avsluta med dubbelklick. Om ”Nytt” då är valt slumpas ett nytt portnummer fram.

Visa eller ändra sista byte i MAC-adress

Denna inställning visas bara i driftläge E-logger. MAC-adress behöver bara ändras i det sällsynta fall att samma användare har mer än en logger och två loggrar råkar få samma adress så att adresserna kolliderar.

Displayen visar

Mac
xx (sista byte i MAC-adress 00-FF)

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

xx (sista byte i MAC-adress 00-FF)

och

Nytt

Avsluta med dubbelklick. Är då ”Nytt” valt slumpas ny sista MAC-adressbyte fram.

Visa eller ändra Internet-ID

Denna inställning visas bara i driftläge E-logger. Om internet-ID ändras startar loggern om och nytt ID måste skrivas in i kontot på internettjänsten. Det finns normalt ingen anledning att göra detta. Observera också att varje gång ID ändras förloras en stunds mätdata.

Displayen visar

ID
xxxxxxxx (Id-sträng)

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

xxxxxxxx (Id-sträng)

och

Rensa

Avsluta med dubbelklick. Är då ”Rensa” valt raderas det befintliga ID:t och ett nytt erhålls.

Gå över till visningsläge alla givare

Detta val visas bara om loggern är i visningläge valda givare och gör det möjligt att tillfälligt gå in i visningsläge alla givare istället.

Displayen visar

Visa
def.namn

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

def namn

och

alla

Avsluta med dubbelklick. Observera att denna inställning bara är tillfällig – finns definierade kanalnamn när loggern startas om nästa gång kommer loggern då att gå in i visningläge valda givare igen.

Nollställ logger – radera alla inställningar

Obs! Är loggern uppkopplad mot E-logger måste vissa inställningar göras om då loggern nollställs. Närmare bestämt att gå in i inställningsmenyn i Logger 2020 och välja "Driftläge E-logger", att skriva in nytt id i webbtjänsten, samt att på nytt skicka över kanal- och larmdefinitioner. Man tappar inga mätdata av att nollställa loggern, förutom de data som skulle samlats in under de minuter det tar att nollställa loggern och koppla upp den mot webbtjänsten igen.

Tryck kommandoknappen och håll den nedtryckt. Tryck resetknappen någon tiondels sekund och upp släpp den. Släpp till sist kommandoknappen. (Med andra ord: kommandoknappen hålls intryckt lite före och lite efter resetknappen trycks och släpps upp.)

Displayen visar

Radera
minne?

Dubbelklicka kommandoknappen för att radera minnet varvid alla mätdata och inställningar försvinner (om loggern har mjuvara 150219 eller nyare går det istället att hålla inne kommandoknappen i tre sekunder). Om du inte vill radera minnet kan du istället enkelklicka kommandoknappen för att starta loggern som vanligt.

Efter radering visar displayen

Minne
raderat

Tryck reset för att starta om loggern.

Anslutningar

Spänningsmatning

12V likspänning, minst 300 mA, dc-jack, insticksdel diameter 5,5 mm, längd 10 mm, 2,1 mm stift, + på mittstiftet.

Under en period har det tillsammans med Logger 2020 levererats nätdelar på 500 mA som är felmärkta så att det ser ut som om minus ligger på mittstiftet, men det är alltså en felmärkning, plus ligger på mittstiftet även i dessa nätdelar.

RS-232

Vissa loggrar har en 9-polig RS-232-kontakt. Den användes tidigare till LoggerSoft, men numera körs LoggerSoft istället via nätverksuttaget.

Ethernet

Här ansluts en nätverksabel för att köra Logger 2020 mot LoggerSoft eller E-logger.

Anslutningsplint

Observera att strömmen alltid skall stängas av innan kablar till plinten kopplas i eller ur.

Vissa plintar sluter inte helt tätt trots att polskruven dras i botten. För att få god kontakt kan tunnare ledare därför behöva tvinnas, vikas dubbelt eller tredubbelt och sen tvinnas igen så att ledaren blir så pass grov att plinten klämmer åt ordentligt. Finns tillgång till lödpenna, avsluta med att förtenna den tvinnade ledaren innan den stoppas i plinten.

Sensors 1 - sensoringång 1

Sensors 2 - sensoringång 2

Energy - elmätaringångar

Aux – extra

Inkoppling av temperaturgivare och moduler

Sensoringång ett används för temperaturgivare av typen Dallas onewire i tretrådsläge (jord, +5V, data = tre trådar). Sensoringång två används för temperaturgivare av typen Dallas onewire i tvåtrådsläge (jord, data och spänning i samma tråd = två trådar) samt expansionsmoduler (jord, data +12V). Dallastemperaturgivare och moduler kan blandas och anslutas var som helst på samma kabelsinga kopplade till sensoringång två, detta gör det enkelt att ansluta fler mätobjekt i takt med att behov uppstår.

Undvik att bygga in kablage och skarvar alltför svåråtkomligt, blir det fel - på grund av exempelvis glappkontakt, fukt, åsknedslag eller dylikt - är det en stor fördel att kunna koppla i och ur bara delar av nätet för att felsöka.

Planerar man för ett större nät med många temperaturgivare och moduler bör strävan vara att låta de bägge sensoringångarna dela på bördan av temperaturgivare och moduler. Eftersom expansionsmoduler bara kan anslutas på sensoringång två innebär det att man bör försöka lägga så många temperaturgivare som möjligt på sensoringång ett.

Faktorer som påverkar givarnätets funktion:

 1. Antal givare/moduler, fler betyder känsligare nät
 2. Längden på kablaget, längre betyder känsligare nät
 3. Antalet skarvar, fler betyder känsligare nät, lödningar är bättre än skruvplintar, skruvplintar är bättre än kontakter
 4. Var förgreningarna sitter, undvik förgreningar som delar sig i flera exakt lika långa kablar
 5. Typ av kabel, lägre resistans och kapacitans är bättre, partvinnat (data & jord i samma par) är bättre än icke-partvinnat, tätare tvinning är bättre än gles tvinning
 6. Impedansanpassning av kablaget, ett motstånd på 70-100 ohm mellan dataingången på loggern och givarnätet kan ibland göra skillnad. Motståndet ansluts enligt följande: Koppla loss den kabel som sitter ansluten till data (polskruv 2 för givaringång 1 eller polskruv 6 för givaringång 2). Anslut den nyss lossade kabeln till ena änden av motståndet. Skruva fast andra änden av motståndet i polskruven.
Flytt av givare mellan sensoringångarna

Vid flytt av givare från sensoringång ett till sensoringång två måste loggern nollställas. Logger 2020 håller reda på vid vilken senoringång den hittat vare givare, det går därför inte att flytta en givare från ena sensoringången till den andra med mindre än att man nollställer loggern. Om loggern inte nollställs kommer loggern att indikera fel vid varje omstart, se Givar- och modulfelslarm vid start .

Byte av trasig givare

Varje givare är unik och Logger 2020 håller reda på att alla givare fungerar. Det medför att om en givare går sönder, tas bort och ersätts med en ny, så behöver loggern nollställas för att inte loggern skall larma för givaren som tagits bort. Om loggern inte nollställs kommer loggern att indikera fel vid varje omstart, se Givar- och modulfelslarm vid start.

Vid givarproblem

Varje gång logger 2020 startas om söks givaringångarna av, därefter visas antal ansluta givare respektive moduler, samt antal felaktiga givare respektive moduler. Detta beskrivs i stycket startsekvens i början av denna manual.

Använd gärna pc-programmet LoggerSoft vid test eller felsökning av givare och moduler. LoggerSoft uppdaterar mätvärden snabbare än E-logger, det vill säga ger snabbare återkoppling på förändringar. Dessutom minimeras antalet felkällor i och med att LoggerSoft fungerar helt oberoende av nätverksoperatör och loggningsserver.

Är det en specifik givare eller expansionsmodul som ger problem, prova att köra loggern med bara just den givaren eller expansionsmodulen inkopplad. Är det flera givare eller moduler som inte fungerar som de skall, försök ringa in problemet genom att stegvis koppla ur delar av ditt givarnät för att se om det fungerar bättre med färre anslutna givare.

Den vanligaste orsaken till givarproblem är glappkontakt i plintar, skarvar eller lödningar. Det behöver nödvändigtvis inte vara just den eller de givare som indikerar problem som har dålig kontakt utan det kan vara dålig kontakt vid någon annan givare som orsakar felet.

Glöm också inte att kontrollera kablaget i hela dess längd, det har hänt mer än en gång att folk glömt bort att det faktiskt är mer inkopplat än vad man trott och att felet suttit där.

Vissa plintar sluter inte helt tätt trots att polskruven dras i botten. För att få god kontakt kan tunnare ledare därför behöva tvinnas, vikas dubbelt eller tredubbelt och sen tvinnas igen så att ledaren blir så pass grov att plinten klämmer åt ordentligt. Finns tillgång till lödpenna, avsluta med att förtenna den tvinnade ledaren innan den stoppas i plinten.

Den näst vanligaste orsaken till givarproblem är utformningen av givarnätet (dvs. kablaget med givare och ev. expansionsmoduler), läs igenom avsnittet "Faktorer som påverkar givarnätets funktion" ovan.

En annan relativt vanlig felkälla är fukt som letat sig innanför isolering och krympslang.

Ytterligare ett problem som kan uppstå är att givare och moduler inte får den spänning som behövs för att driva dem. Har du tillgång till en enkel voltmeter (går köpa för under 100:- hos exempelvis Jula) kan du enkelt själv mäta upp spänningarna från loggern. Finns givare kopplade till givaringång ett, mät spänningen mellan polskruv 1 gnd och polskruv 3 +5V, den bör vara 5V. Finns moduler kopplade till givaringång två, mät spänningen mellan polskruv 4 +12V och polskruv 5 gnd, den bör vara dryga 11V. (Temperaturgivare inkopplade till ingång två strömförsörjs via dataledaren så för dessa har matningsspänningen ingen betydelse, men det skadar inte att mäta mellan polskruv 4 +12 och polskruv 5 gnd ändå eftersom det ger kvitto på att det inte glappar i gnd-plinten.) Om någon spänning inte är som den skall, koppla ur alla givare från loggern, vänta sedan 3 minuter så att överbelastningsskyddet i loggern hinner återställas och mät på nytt, är spänningen nu som den skall är något av det inkopplade felaktigt. Tänkbara orsaker är till exempel kortslutning i kabel, felvänd givare eller försök att strömförsörja annat än loggerns standardgivare via loggern.

Ibland kan det hjälpa att koppla in givaren på alternativa plintar. Anledningen till att det hjälper kan vara att det glappar i den plint som används. Antingen att polskruven "tar dåligt", eller att en lödning till själva plinten släppt på kretskortet. En omkoppling från tre- till tvåtrådsläge kan också avslöja att +5V och gnd är kortslutna i kablaget. Logger 2020 har flera gnd och +5V plintar. Om gnd-ledaren på givaren är ansluten till plint 2 eller plint 5 prova då istället flytta gnd-ledaren till plint 11. Om givaren körs i tretrådsläge och har en +5V-ledare ansluten till plint 3, prova flytta +5V-ledaren till plint 13. På liknande sätt kan givarna flyttas mellan givaringång ett och givaringång två. Om givaren idag körs i tretrådsläge på givaringång ett, koppla ihop gnd och +5V från givaren och anslut till polskruv 5 gnd samt anslut data från givaren till polskruv 6 data. Om givaren idag körs i tvåtrådsläge på givaringång två kan den provköras på givaringång ett i tvåtrådsläge kopplad till plint 1 gnd och plint 2 data, har givaren i fråga treledad kabel så går det förstås även att provköra den i tretrådsläge på givaringång ett. Observera att loggern måste nollställas när givare flyttas mellan givaringångarna, se stycket "Flytt av givare mellan sensoringångarna" ovan.

Vid något tillfälle har givarproblem uppstått på grund av trasig +12V nätdel till loggern. Det är inte säkert att nätdelen är hel även om ett mätinstrument visar att den ger +12V ut, en trasig nätdel kan ge till synes rätt spänning, men spänningen kan vara brusig och brus kan störa givarnas kommunikation. Enda sättet att säkert se om en nätdel är hel är att koppla upp den mot ett oscilloskop där det går att se om spänningen brusar eller ej. Har du tillgång till en annan +12V nätdel (finns billigt hos ex. Biltema och Jula) som ger minst 300 mA så prova gärna med den. Men kontrollera noga att polariteten är rätt för dc-jacket, +12V skall ligga på mittstiftet. (Obs! Under en period har det tillsammans med Logger 2020 levererats nätdelar på 500 mA som är felmärkta så att det ser ut som om minus ligger på mittstiftet, men det är alltså en felmärkning, plus ligger på mittstiftet även i dessa nätdelar.)

Inkoppling av elmätare

Pulsutgångar elmätare: plus kopplas till +12V (pol 10) och minus till (pol 8) eller e2 (pol 9). Observera polariteten!

Elmätargivare som läser av blinkande lysdiod: Kort ben på givare ansluts till +12 (pol 10). Långt ben på givare ansluts till e1 (pol 8) eller e2 (pol 9). Vissa elmätare blinkar med osynligt ljus, leta då efter en märkning “xxxx imp/kWh” för att hitta rätt lysdiod.

Lysdiodens placering på Siemens Landis & Gyr Dialog ZMD120AMtr53:

Exempel diod ZMD120AMtr53.jpg

Använd elmätartestet i inställningsmenyn för att se att du kopplat rätt.

Observera att kablar mellan logger och elmätare måste vara tvåtrådiga hela vägen och att man bör se upp med att dra dem alldeles intill annan kabel eller elektrisk utrustning. Detta beror på att ingångarna för elmätare är störkänsliga. Kommer det in störningar via kabeln registrerar loggern felaktiga pulser vilket resulterar i att loggern visar för hög effekt/förbrukning. Man kan därför inte koppla in elmätarkablarna i samma kabel som temperaturgivare eller moduler, ej heller kan man koppla in två elmätare via en gemensam fyrledare. Vid avläsning av pulsutgångar kan man ibland komma förbi den här problematiken genom att minska känsligheten på loggerns ingång genom att ansluta ett motstånd på 520 ohm mellan plint 8 eller 9 och jord.

För att få korrekt visning av energiförbrukning måste rätt pulstal anges för varje ansluten elmätare i antingen webbtjänsten E-logger eller windowsprogrammet LoggerSoft enligt följande:

Vid problem med elmätare

Börja alltid felsökningen av elmätare med att använda elmätartestet för att säkerställa att elmätaren/diodavläsaren är korrekt inkopplad så att pulser går fram hela vägen till Logger 2020.

Om elmätartestet inte indikerar något trots att en till mätaren större elförbrukare är påslagen (exempelvis hårtork, spis, mikrovågsugn), så beroende på om du läser av en blinkande diod eller en pulsutgång, prova följande:

a) Om elmätaren läses av via blinkande lysdiod, lossa avläsaren från elmätaren, släck belysningen så det är alldeles mörkt i rummet och blinka på avläsaren med en ficklampa. Om elmätartestet fortfarande inte indikerar något är avläsaren trasig eller felaktigt inkopplad. Om avläsaren ger utslag med ficklampa men inte då den sitter monterad på elmätaren kan det vara så att avläsaren sitter monterad på fel diod eller att avläsaren inte är perfekt centrerad över dioden. Alternativt att dioden lyser väldigt svagt. En del mätare har dioder med osynligt ljus, loggern kan läsa av dem men de syns inte för blotta ögat. Ljuset går dock ibland att se med sökaren på en mobilkamera.

b) Om elmätaren läses av via pulsutgång, lossa kabeln från elmätaren och för ihop-isär-ihop-isär osv. de två ledare som går till pulsutgången. Om elmätartestet nu indikerar något har förmodligen polerna på kabeln varit omkastade i anslutningen till elmätaren alterantivt att kabeln inte varit ordentligt fastsatt.

Om elmätartestet är OK, men det visas ändå ingen förbrukning i teckenfönstret på logger eller i LoggerSoft/E-logger, kontrollera att rätt pulstal är inställt enligt stycket ”Inkoppling av elmätare” ovan.

Inkoppling av flödesmätare/vattenmätare

Logger 2020 stöder flödesmätare/vattenmätare som ger 52-58 pulser per liter eller 85-88 pulser per liter. Flödesmätare med andra pulstal stöds ej.

För inkoppling, se den anvisning som följer med aktuell flödesmätare/vattenmätare. Använd elmätartestet för att säkerställa att flödesmätaren är korrekt inkopplad.

Observera att kablel mellan logger och flödesmätare/vattenmätare är störkänslig och inte får dras alldeles intill annan kabel eller elektrisk utrustning. Ur störningssynpunkt är det bättre att ansluta flödesmätaren via en pulsmodul som placeras nära flödesmätaren. Detta eftersom pulsmodulens kommunikation mot loggern inte är störkänslig på samma sätt.

För att få korrekt visning av flöde/vattenförbrukning måste rätt pulstal anges för varje ansluten flödesmätare/vattenmätare i webbtjänsten E-logger enligt följande:

Inkoppling av energimätare

Logger 2020 stöder energimätare (kallas även värmemätare) med pulstal 1 puls per kWh. Energimätare med andra pulstal stöds ej. Energimätare går endast att ansluta till de interna pulsingångarna på Logger 2020, det går ej att ansluta energimätare till pulsmodulen. För att kunna använda energimätare krävs att mjukvaran i Logger 2020 är 131213 eller senare.

Observera att energimätare med lågt pulstal ger glesa uppdateringar vid låg förbrukning. Om snittförbrukningen exempelvis är 0,5 kW och pulstalet 1 puls per kWh så tar det 2 timmar mellan varje uppdatering.

Det går att erhålla bättre upplösning/tätare uppdateringar genom att bygga upp en energimätare av separat flödesgivare och separata temperaturgivare tillsammans med beräknad effektkanal i E-logger.

Inkoppling av relä för mätning av pelletsförbrukning

Observera att pelletsförbrukning endast går att mäta med loggerns interna pulsingångar, det går alltså ej att använda en extern pulsmodul.

Låt behörig elektriker ansluta ett 230V relä så att utgången på reläet drar då den elmotor som driver brännarskruven går. Koppla utgången på reläet så att den sluter en av loggerns interna pulsingångar (pol 8) eller (pol 9) mot +12V (pol 10).

För att få korrekt visning av pelletsförbrukning måste rätt pulstal anges i webbtjänsten E-logger enligt följande:

IO-kretsar Dallas DS2406, DS2408, DS2413

Logger 2020 från och med version 200210 stöder IO-kretsar, men enbart som ingångar, inte som utgångar. Läs om IO-kretsar i manualen för Logger 3030.

Skicka mätvärden till egen UDP-server (M2M)

Logger 2020 från och med version 210317 kontinuerligt posta mätdata till valfri UDP-server. Denna funktion är snarlik funktionen för att skicka mätvärden till egen webbserver i Logger 3030/1010, men då Logger 2020 inte har utrymme för TCP sker här istället anropen via UDP.

Inställning av UDP-server att skicka till och sändningsintervall sker i webbtjänsten E-logger i menyvalet M2M i inställningsmenyn. För att göra inställningarna krävs alltså att loggern är uppkopplad mot E-logger. När inställningarna väl är gjorda går det att gå över till driftläge LoggerSoft om loggern inte skall logga mot E-logger eller kunna skicka larm.

Sändningsintervall är ställbart i ett antal steg mellan 1 och 60 minuter.

UDP-server anges med IP-adress och portnummer.

Mätdata för alla loggerns ingångar och anslutna givare skickas. Man behöver alltså inte välja någonstans vad som skall skickas, utan alla anslutna givare skickas automatiskt. För pulsingångar skickas momentanvärde för effekt eller flöde, inte räknade pulser. För interna pulsingångar skickas bara värden för de ingångar där pulstal är angivet.

Mätdata skickas som associativa fält. Givar-id är nyckel och mätvärde det associerade värdet. Som decimaltecken används punkt.

Exempel:

0B0014EF523A01C0=>100.0
0B0014EF523A00C4=>71.7

Skickas med:

0B0014EF523A01C0=100.0&0B0014EF523A00C4=71.7

Om många givare är anslutna kan det bli flera anrop i rad för att få över all data. UDP-servern behöver inte svara på anropen, paketen skickas ändå.

Kommunikation sker i klartext. Tänk på att vissa typer av mätvärden till exempel kan avslöja om någon finns i en byggnad eller ej. Så iaktag försiktighet med vart data skickas.

Uppdatering av loggermjukvara

Ibland kommer nya versioner av programmet som styr Logger 2020. Det kan handla om buggfixar, förbättringar eller helt nya funktioner. Nyheter publiceras i nyhetsavdelningen i supportforumet.

Logger 2020 kan uppdateras på två sätt. Antingen kostnadsfritt via E-logger. Eller så genom att skicka in loggern för manuell uppdatering mot en mindre kostnad, kontakta WebIQ AB för mer information om detta. Notera att manuell uppdatering alltid sker med viss eftersläpning för att mjukvaran ska hinna bli mer genomtestad.

Uppdatering via E-logger

Observera att uppdatering över internet görs på egen risk. Skulle det gå fel på grund av till exempel strömavbrott i precis fel ögonblick är det manuell uppdatering enligt ovan som gäller.

Är du redan uppkopplad mot E-logger, hoppa direkt till steg 3.

 1. Har du inget konto i webbtjänsten måste du skaffa ett. (Se manualen för E-logger - Hur man får tillgång till E-logger.)
 2. Logga in i webbtjänsten och koppla upp Logger 2020. (Se Driftläge E-logger.)
 3. Om solfångarstyrningen i solfångarversionen av Logger 2020 används, notera inställningarna i menyn för solfångarinställningar på ett papper.
 4. Logga in i E-logger och gå till sidan med kontoinställningar. Läs noga igenom den text som visas i rutan “Det finns ny mjukvara till Logger 2020”. Klicka knappen “Uppdatera”. I loggerns teckenfönster visas hur uppdateringen fortskrider. Det tar 5-10 minuter innan det är klart.
 5. Radera minnet i loggern om det står att uppgraderingen kräver det. (Se Hur man raderar minnet.)
 6. Om loggern skall köra mot webbtjänsten och minnet i loggern raderats måste loggern kopplas upp på nytt: Gå in i loggerns inställningsmeny och välj driftläge “E-logger”, nu startar loggern om och visar ett ID i teckenfönstret. Detta ID skall skrivas in i kontoinställningarna i webbtjänsten. Webbtjänsten kommer ihåg dina gamla kanal- och larmdefinitioner, när loggern kopplats upp och du besöker webbtjänsten kommer du till en guide för att skicka definitionerna till loggern.
 7. Om loggern skall köras enbart mot LoggerSoft måste minnet i loggern, om det inte redan gjorts i steg 4, raderas för att gå över i driftläge LoggerSoft.
 8. Om solfångarstyrningen i solfångarversionen av Logger 2020 används och minnet i loggern raderats måste måste solfångarinställningarna läggas in igen enligt de anteckningar som gjordes i steg 3.

Problem som kan uppstå vid uppdatering

Logger 2020 visar "Error 84" vid omstart.

Nollställ minnet i Logger 2020. Kom ihåg att aktivera driftläge E-logger i inställningarna på Logger 2020 efteråt.

E-logger visar "uppdatering pågår" trots att uppdateringen verkar klar

E-logger visar "uppdatering pågår" ända tills Logger 2020 är helt uppkopplad mot webbtjänsten. Se till att aktivera driftläge E-logger i inställningarna på Logger 2020. Först när loggern gått igenom alla sex steg i startproceduren är den helt uppkopplad.

Logger 2020 visar meddelande om att skriva in nytt ID i E-logger

Skriv in det ID som visas under kontoninställningar i E-logger. Dubbelklicka sen kommandoknappen på Logger 2020 för att gå vidare i startproceduren.

Mjukvaruppdateringar

Nya funktioner

Åtgärdat

Manualer