E-logger | Manualer | Forum

Manual solfångarstyrning 3030

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Om solfångarstyrningen i Logger 3030

Solfångarstyrning ingår som standard i både Logger 3030 och Logger 3030 PRO.

Solfångarstyrningen fungerar med plansolfångare och vakuumsolfångare, kan arbeta mot både acktankar och pooler, och fungerar med både pumpar av typen på/av och med varvtalsstyrda pumpar.

I Logger 3030 finns två typer av på/av-styrningar, en för vanliga solfångare och en för poolsolfångare. Det går att använda den vanliga solfångarstyrningen för poolsolfångare, men i poolsolfångarläge är inställningarna anpassade för pool och där finns inställning i tiondels grader för hysteres för poolens maxtemperatur vilket ger jämnare temperatur.

I Logger 3030 PRO finns dessutom solfångarstyrning med varvtalsstyrning som automatiskt styr varvtalet på laddpumpen anpassat efter optimal temperaturskillnad mellan solfångare och vattentank. För finjustering av varvtalsstyrningen finns avancerade inställningar för dödband, reglerhastighet och reglersteg.

Flera solfångarstyrningar kan definieras och köras parallellt mot valfria utgångar. En enda logger kan alltså hantera flera solfångaranläggningar.

Som skydd mot kokning finns tre olika skyddsinställningar: (1) max solfångartemperatur, (2) max nedre tanktemperatur samt (3) max övre tanktanktemperatur, där laddpumpen, beroende på vad som skall skyddas, antingen slås av eller på. I det fall flera skydd aktiveras samtidigt går det att prioritera att skydda antingen solfångare eller acktank mot kokning.

För den som behöver behöver pumpa/dumpa värme/överskottsvärme till ytterligare acktankar, radiatorer eller värmemagasin går det enkelt att skapa en sådan styrning med den vanliga styrfunktionen i Logger 3030. Varvtalsstyrd solfångarstyrning har dessutom en speciell kylfunktion som vid behov tvingar igång laddpumpen på maxvarv och drar en växelventil som styr om flödet till kylare eller liknande.

För varningar vid fel finns en larmfunktion i Logger 3030 som till exempel kan indikera överhettning via extern lampa eller siren, eller skicka sms eller E-post.

Alla givare och styrsignaler kan loggas för intrimning och uppföljning av solfångarstyrningens funktion.

Reglering för vanliga solfångare sker via tre temperaturgivare, en för solfångare, en för tank låg och en för tank hög. Vid poolsolfångarstyrning sker reglering via två givare, en för solfångare och en för pool. Givare kan vara av typ dallas onewire som klarar upp till 125°C eller PT-1000 som klarar upp till 400°C. Det går att ansluta upp till 50 st temperaturgivare av typ dallas onewire och 4 st av typ PT-1000-givare direkt till Logger 3030. Ytterligare PT-1000-givare kan anslutas via högtempmodul (HTMIQ).

Styrning av laddpumpar sker antingen via externa 12V-reläer som ansluts till någon av de åtta reläutgångarna på Logger 3030. På Logger 3030 PRO kan pumpar även styras via pwm-utgångar och analoga utgångar, dessa styrsignaler kopplas då antingen direkt till pumpar som har stöd för varvtalsreglering alternativt via frekvensomriktare. När pwm-utgångar och analoga utgångar används i på/av-styrning går det att ställa valfria analoga nivåer för "på" och "av", vilket kan vara praktiskt då det önskas ett grundflöde vid "av" eller lagom stort flöde vid "på" för att spara energi.

Fördelar med att styra solfångare med Logger 3030

Skillnader mellan solfångarstyrningen i Logger 2020 och Logger 3030

Funktion Logger 2020 Logger 3030
Solfångarstyrning av typ på/av Ja Ja
Solfångarstyrning med varvtalsreglering Nej Ja (PRO - iPWM, iDAC)
Poolsolfångarstyrning med hysteres i tiondels grader Nej Ja
Max antal solfångare (antal pumpar som kan styras med oberoende solfångarfunktioner) 1 4
Max antal extra reläer som kan styras utöver de som ingår i solfångarfunktioner (ex. pumpa värme ytterligare tank) 1, kräver extern IO-modul 4
Reläutgångar i logger 1 8
Möjlighet ställa analoga nivåer för på och av Nej Ja (PRO - iPWM, iDAC)
PT-1000-ingångar i logger (för mätning temperatur >125°C) 0 (går endast ansluta via extern HT-modul) 4
Inställningar sker Via logger Med webbläsare i webbtjänsten E-logger (gratiskonto)
Statusvisning i logger
 • Temperatur solfångare
 • Temperatur tank nedre
 • Aktiva skydd
 • Utgång aktiv
 • Temperatur solfångare
 • Temperatur tank nedre
 • Aktiva skydd
 • Utgång aktiv
 • Difftemp
 • Tid för senaste från/tillslag
 • Antal tillslag innevarande dygn (endast vid på/av-styrning)
Loggning av styrsignaler Nej Ja
Stöd för extern display Nej Ja

Inkoppling

Nätadaptern till Logger 3030 skall alltid vara urdragen ur kontakten vid in- eller omkopplingar av kablar. Dubbelkolla att allt är rätt kopplat innan du åter startar Logger 3030.

Ingångar

Dallas onewire.png

Pt1000.png

För varje definierad solfångarstyrning behöver minst två temperaturgivare anslutas, en för att mäta temperaturen i solfångaren (“Solfångargivare” i inställningsmenyn) och en för att mäta temperaturen i ackumulatortanken/poolen (“Nedre tankgivare” i inställningsmenyn). Ofta vill man även montera en tredje givare i toppen av ackumulatortanken (“Övre tankgivare” i inställningsmenyn).

Två olika typer av givare kan användas, dallas onewire eller PT-1000. PT-1000 tål högre temperatur, upp till 400°C, att jämföra med 125°C för onewire. Normalt skall den enklare onewiregivaren tåla den värme som blir i ett system vars maxtryck tillåts bli 2 bar.

Onewiregivare som utsätts för 100°C eller mer bör kopplas i tretrådsläge på sensoringång tre på Logger 3030. Om PT-1000-givare skall användas kan upp till 4 st anslutas via de interna högtempingångarna på Logger 3030, för fler än 4 givare av typen PT-1000 krävs en högtemperaturexpansion (HTMIQ, extra tillbehör).

Maximal kabellängd för PT-1000 är cirka 10 meter. Om kabeln är längre än ett par meter kan givaren behöva offsetjusteras för korrekt visning. Givare av typ PT-1000 är störkänsliga och bör därför förläggas separat. Onewiregivare klarar åtminstone 50 meter långa kablar och behöver inte offsetjusteras.

Utgångar

Digital out.png

För styrning av pumpar och växelventiler krävs ett 12V-relä med minst 280 ohms resistans på styrspolen. Det ansluts till någon av de åtta interna reläutgångarna på Logger 3030.

Relä till pump för på/av-styrning skall kopplas in beroende på vilken skyddspriorietet som önskas (menyvalet “Skydd prioritet” i inställningarna). Om prioriteringen är att skydda solfångaren från kokning skall reläet vara normalt stängt när dess styrspole är spänningslös. Om prioriteringen istället är att skydda acktanken från kokning skall reläet vara normalt öppet när dess styrspole är spänningslös. I det enda fallet öppnas alltså reläet när spolen dras och pumpen skall stå still och i det andra fallet stängs reläet när spolen dras och pumpen skall gå. Obs! Inkoppling av relä som styr nätspänning skall göras av behörig elektriker.

Varvtalsreglerade pumpar kan styras via iPWM1, iPWM2, iDAC1 och IDAC2 på Logger 3030 PRO. Om pumpen saknar stöd för analog- eller pwm-styrning krävs extern frekvensomriktare. Vid på/av-styrning av varvtalsreglerad pump går det att ställa valfria analoga nivåer för "på" och "av", vilket kan vara praktiskt då det önskas ett grundflöde vid "av" eller lagom stort flöde vid "på" för att spara energi.

Maximal kabellängd för analoga signaler, det vill säga iPWM1, iPWM2, iDAC1 och IDAC2, är cirka 3 meter. Dessa signaler kan vara störkänsliga, förlägg därför kablarna separat.

Inkoppling Grundfos UPM2/UPM3 Solar solfångarpump med varvtalsstyrning

Inställningar

Alla inställningar av solfångarstyrningen sker i gratiskonto i webbtjänsten E-logger via undermenyn "Styrning" i menyn "Inställningar".

Var noga med att alltid provköra alla ändrade inställningar i solfångarstyrningen innan den lämnas att gå på egen hand. En varmluftpistol eller hårtork kan vara till god hjälp för att värma temperaturgivare lite försiktigt för att simulera värme. Andra hjälpmedel är utgångsloggen, samt att skapa givare för utgångar och logga dem, se nedan.

Inställningar för solfångarstyrning av typ på/av

3030 solf e-logger.png

Inställningar för på/av-styrning

Utgång att styra Relä 1-8, för Logger 3030 PRO även iPWM1, iPWM2, iDAC1 och iDAC2.

Den utgång på Logger 3030 till vilken solfångarpumpen som skall styras är ansluten

Ut nivå på 0-100%, analog nivå mellan 0-10V eller pwm duty cycle 5-95% (<5=av, >95=på)

Utnivå då pump är i läge på. Denna inställning är endast aktuell på Logger 3030 pro och om utgång är av typ iPWM eller iDAC

Ut nivå av Nivå för pumptillslag, 0-100%, analog nivå mellan 0-10V eller pwm duty cycle 5-95% (<5=av, >95=på).

Utnivå då pump är i läge av. Denna inställning är endast aktuell på Logger 3030 pro och om utgång är av typ iPWM eller iDAC

Givare solfångare Val av till Logger 3030 ansluten temperaturgivare för att mäta temperaturen i solfångaren
Givare tank nedre Val av till Logger 3030 ansluten temperaturgivare för att mäta temperaturen i den nedre delen av acktanken
Givare tank övre Val av till Logger 3030 ansluten temperaturgivare för att mäta temperaturen i den övre delen av acktanken

Denna givare är inte obligatorisk, kan lämnas "-Ej vald-" om ej installerats

Tempdiff tillslag 3-20 grader, förvalt värde 8

Differens mellan temperatur solfångare och temperatur tank nedre som krävs för att solfångarstyrningen skall slå på

Tempdiff frånslag 0-10 grader, förvalt värde 2

Differens mellan temperatur solfångare och temperatur tank nedre som krävs för att solfångarstyrningen skall slå av

Inställningar för skydd

Skydd solfångare tillslagstemp 95-120 grader, förvalt värde 100

Om temperaturgivaren i solfångargivaren blir varmare än denna temperatur slår pumpen igång för att kyla solfångaren

Skydd tank nedre frånslagstemp 65-95 grader, förvalt värde 85

Om den nedre temperaturgivaren i tanken blir varmare än denna temperatur slår pumpen ifrån för att skydda tanken

Skydd tank övre frånslagstemp Område: 85-95 grader, förvalt värde 95

Om den övre temperaturgivaren i tanken blir varmare än denna temperatur slår pumpen ifrån för att skydda tanken (denna inställning är endast aktuell om givare tank övre finns i systemet).

Skydd hysteres 2-10 grader, förvalt värde 4
Skydd prioritet "Solfångare" eller "Tank", förvalt värde "Tank", se nedan.

Observera att när skydd prioritet solfångare valts så skall reläet kopplas in så att det är stängt och pumpen går när reläets styrspole är spänningslös, det är för att pumpen skall kyla solfångarna om något blir fel. I detta prioritetsläge är alltså styrlogiken omvänd så att hög signal skickas för att stoppa pumpen och låg signal för att starta pumpen.

Observera att kylfunktionen (läs mer om den nedan) har prioritet före skyddsfunktionen och kör solfångarpumpen på max om kylfunktionens utgångstyp är växelventil.

Prioritet skydd = "Solfångare" -> skydda solfångare mot kokning (Plansolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd solfångare tillslagstemp" oavsett (b)
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd tank nedre/övre" om inte (a) är uppfyllt.

Prioritet skydd = "Tank" -> skydda tanken mot kokning (Vacuumsolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd solfångare tillslagstemp" såvida inte (b) är uppfyllt
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd tank nedre/övre" oavsett (a).

Om någon givare faller bort eller går sönder räknas den som 150 grader vilket gör att skydd solfångare/tank nedre/övre slår till och reagerar beroende på inställd prioritet. Givare av typ dallas onewire bör inte utsättas för mer än 125 grader. Om givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader tolkas den som trasig och räknas som 150 grader, vilket gör att skydd slår till så som beskrivet i föregående mening. (Då en givare tolkas som trasig loggas inga data för den givaren, det blir alltså tomrum i graferna för den tid givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader.)

Inställningar för solfångarstyrning med varvtalsstyrning

Varvtalsstyrning stöds endast i Logger 3030 PRO eftersom det endast är denna modell som har pwm- och analoga utgångar.

Inställningar för varvtalsstyrning

Utgång att styra iPWM1, iPWM2, iDAC1 eller iDAC2

Den utgång på Logger 3030 till vilken den varvtalsstyrda solfångarpump som skall styras är ansluten

Givare solfångare Val av till Logger 3030 ansluten temperaturgivare för att mäta temperaturen i solfångaren
Givare tank nedre Val av till Logger 3030 ansluten temperaturgivare för att mäta temperaturen i den nedre delen av acktanken
Givare tank övre Val av till Logger 3030 ansluten temperaturgivare för att mäta temperaturen i den övre delen av acktanken

Denna givare är inte obligatorisk, kan lämnas "-Ej vald-" om ej installerats

Tempdiff tillslag 3-20 grader, förvalt värde 8

Differens mellan temperatur solfångare och temperatur tank nedre som krävs för att solfångarstyrningen skall slå igång

Om startcirkulation är aktiverat går pumpen med startcirkulation under inställd tid. Sedan går pumpen över i antingen min- eller maxhastighet beroende på parametern starthastighet varefter varvtalsstyrd reglering efter börvärde startar.

Tempdiff frånslag 0-10 grader, förvalt värde 2

Differens mellan temperatur solfångare och temperatur tank nedre som krävs för att solfångarstyrningen skall slå av

Frånslag av pump sker när tempdiff tillslag uppnåtts och varvtalsstyrningen kommit ner i minhastighet.

Börvärde 4-40 grader, förvalt värde 10

Differens mellan temperatur solfångare och temperatur tank nedre som varvtalsstyrningen försöker hålla

Jämförelse mellan tempdiff och inställt börvärde sker med intervall reglerhastighet. Om tempdiff större än (börvärde+dödband) sker ökning av hastighet på pump med reglersteg % tills maxhastighet uppnås. Om tempdiff mindre än (börvärde-dödband) sker minskning av hastighet på pump med reglersteg % tills minhastighet uppnås. Dödband, reglerhastighet, reglersteg, minhastighet och maxhastighet kan ställas in enligt nedan.

Dödband +-0,1-+-2 grader, förvalt värde +-0,5

Område tempdiff tillåts variera från börvärde utan att reglering sker

Reglerhastighet 2-30 sekunder, förvalt 10

Hastighet med vilken reglering sker = kortaste tid mellan varje höjning/sänkning av pumpens varvtal då styrningen försöker hålla börvärde. Kortare tid gör att pumpens varvtal snabbare anpassas till variationer i solintensiteten, men för kort tid kan göra att regleringen självsvänger.

Reglersteg 2, 5 eller 10%, förvalt 5

Storlek på varje steg då pumpens varvtal ändras

Pump minhastighet 0-70%, förvalt 10

Den lägsta hastighet pumpen körs med

Pump maxhastighet 30-100%, förvalt 90

Den högsta hastighet pumpen körs med

Pump styrkurva Normal eller Inverterad, förvalt normal

Normal innebär att högre styrsignal motsvarar högre hastighet, inverterad innebär att högre styrsignal motsvarar lägre hastighet. Se manual för den pump som skall styras för korrekt inställning.

Starthastighet Minhastighet eller maxhastighet, förvalt minhastighet

Den hastighet solfångarstyrningen startar på (när "tempdiff tillslag" uppnås, efter ev. startcirkulation)

Startcirkulation Område: 0-180 sekunder, förvalt 0 = ingen startcirkulation

Då solfångarstyrningen startar (när "tempdiff tillslag" uppnås) går går pumpen på inställt maxvärde under här inställd tid för att cirkulera igenom systemet och fördela värme innan varvtalsstyrningen går in

Inställningar för kylfunktion

Kylfunktion aktiv Aktiv/inaktiv, förvalt inaktiv

Kylfunktionen styr pump eller växelventil som skickar ut överskottsvärme till kylare Om kylfunktion utgångstyp är växelventil tvingas solfångarpumpen till maxhastighet när kylfunktionen är aktiv. Kylfunktionen har prioritet före skyddsfunktionen på att styra solfångarpumpen.

Kylfunktion utgångstyp Växelventil eller pump, förvalt växelventil
Kylfunktion utgång Relä 1-8

Den utgång på Logger 3030 till vilken kylfunktionens växelventil eller pump är ansluten

Kylfunktion givare Solfångargivare, Nedre tankgivare eller Övre tankgivare

Den givare som används som insignal till kylfunktionen

Kylfunktion tillslagstemp 65-120 grader, förvalt 80
Kylfunktion hysteres 2-10 grader, förvalt 4

Inställningar för skydd

Skydd solfångare tillslagstemp 95-120 grader, förvalt värde 100

Om temparaturgivaren i solfångargivaren blir varmare än denna temperatur slår pumpen igång för att kyla solfångaren

Skydd tank nedre frånslagstemp 65-95 grader, förvalt värde 85

Om den nedre temperaturgivaren i tanken blir varmare än denna temperatur slår pumpen ifrån för att skydda tanken

Skydd tank övre frånslagstemp Område: 85-95 grader, förvalt värde 95

Om den övre temperaturgivaren i tanken blir varmare än denna temperatur slår pumpen ifrån för att skydda tanken (denna inställning är endast aktuell om givare tank övre finns i systemet).

Skydd hysteres 2-10 grader, förvalt värde 4
Skydd prioritet "Solfångare" eller "Tank", förvalt värde "Tank", se nedan.

Observera att kylfunktionen har prioritet före skyddsfunktionen och kör solfångarpumpen på max om kylfunktionens utgångstyp är växelventil.

Prioritet skydd = "Solfångare" -> skydda solfångare mot kokning (Plansolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd solfångare tillslagstemp" oavsett (b)
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd tank nedre/övre" om inte (a) är uppfyllt.

Prioritet skydd = "Tank" -> skydda tanken mot kokning (Vacuumsolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd solfångare tillslagstemp" såvida inte (b) är uppfyllt
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd tank nedre/övre" oavsett (a).

Om någon givare faller bort eller går sönder räknas den som 150 grader vilket gör att skydd solfångare/tank nedre/övre slår till och reagerar beroende på inställd prioritet. Givare av typ dallas onewire bör inte utsättas för mer än 125 grader. Om givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader tolkas den som trasig och räknas som 150 grader, vilket gör att skydd slår till så som beskrivet i föregående mening. (Då en givare tolkas som trasig loggas inga data för den givaren, det blir alltså tomrum i graferna för den tid givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader.)

Generell styrfunktion

I det fall det utöver den grundläggande solfångarstyrningen behövs ytterligare styrfunktionalitet för att pumpa/dumpa värme/överskottsvärme till ytterligare acktankar, radiatorer eller värmemagasin går den typen av styrningar lätt att skapa med den vanliga styrfunktionen i Logger 3030. I den går det att skapa ett antal styrningar, där det för varje styrning går att välja valfri utgång, valfri givare och tröskelnivå för på respektive av.

Alla inställningar av styrfunktionen i Logger 3030 sker i webbtjänsten E-logger via undermenyn "Styrning" i menyn "Inställningar".

Displayvisning

När en eller flera solfångarstyrningar finns definierade visas de omväxlande med den normala givarvisningen på Logger 3030. För att låsa kvar visning av en solfångarstyrning på displayen går det, precis som vid den vanliga givarvisningen, att trycka på displayen då solfångarstyrningen visas.

3030 solfangarstyrning.jpg

På displayen visas följande

(*) Om givarnamn inte är definierat i E-logger->Inställningar->Givare visas givarens ordningsnummer och givartyp

Logger 3030 har också stöd för extern 4x20 teckens text-display. På den går det att visa givarvärden, till exempel temperaturer i solfångare och tank samt aktuell styrsignal till pump. Dessutom visas larm.

Utgångslogg

Solfångarstyrning visas precis som allt annat som styr utgångar i utgångsloggen, det vill säga i en lista med klockslag och händelser. Se utgångslogg i manualen för E-logger

Loggning av utgångar

Styrsignaler från solfångarstyrningen kan loggas genom att först skapa givare för solfångarstyrningens utgångar och sedan skapa kanaler som loggar dessa givare. Därefter är det möjligt att skapa diagram som innehåller både temperaturer och styrsignaler för att felsöka och trimma in solfångarstyrningen. Se Givare för utgångar i manualen för E-logger

Manualer