E-logger | Manualer | Forum

Manual solfångarstyrning 3030

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Om solfångarstyrningen i Logger 3030

Solfångarstyrning ingår som standard i både Logger 3030 och Logger 3030 PRO.

I Logger 3030 kan flera solfångarstyrningar defineras och köras parallellt mot valfria reläutgångar. På Logger 3030 PRO går det även att styra pwm-utgångar och analoga utgångar. För närvarande finns inte stöd för analog reglering, men det går att ställa valfria analoga nivåer för "på" och "av", vilket kan vara praktiskt då det önskas ett grundflöde vid "av" eller inte onödigt stort flöde vid "på" för att spara energi.

För den som behöver behöver pumpa/dumpa värme/överskottsvärme till ytterligare acktankar, radiatorer eller värmemagasin går den typen av styrning lätt att skapa med den vanliga styrfunktionen i Logger 3030. I Logger 3030 finns även en larmfunktion som till exempel kan indikera överhettning via extern lampa eller siren, eller skicka sms eller E-post.

Styrningen fungerar med plansolfångare och vakuumsolfångare och kan arbeta mot både acktankar och pooler. Det går att använda den vanliga solfångarstyrningen för poolsolfångare, men Logger 3030 har även ett specialläge just för poolsolfångare där maxtemperatur för poolen går att ställa mellan 30-40 grader med 0,3-1 grads hysteres i tiondels grader.

Reglering sker via upp till tre temperaturgivare av typen dallas onewire som klarar upp till 125°C, eller via PT-1000-givare som klarar upp till 400°C. Temperaturgivare av typ dallas onewire kan anslutas upp till 50 st direkt till Logger 3030. Temperaturgivare av typ PT-1000-givare kan anslutas upp till 4 st direkt till Logger 3030. Ytterligare PT-1000-givare kan anslutas via högtempmodul (HTMIQ).

Styrning av laddpumpar sker antingen via externa 12V-reläer som ansluts till någon av de åtta reläutgångarna på Logger 3030. På Logger 3030 PRO kan pumpar även styras via pwm-utgångar och analoga utgångar, dessa styrsignaler kopplas då antingen direkt till pumpar som har stöd för varvtalsreglering alternativt via frekvensomriktare.

Som skydd mot kokning finns tre olika skyddsinställningar: (1) max solfångartemperatur, (2) max nedre tanktemperatur samt (3) max övre tanktanktemperatur, där laddpumpen, beroende på vad som skall skyddas antingen slås av eller på. I det fall flera skydd aktiveras samtidigt går det att prioritera att skydda antingen solfångare eller acktank mot kokning.

Fördelar med att styra solfångare med Logger 3030

Skillnader mellan solfångarstyrningen i Logger 2020 och Logger 3030

Funktion Logger 2020 Logger 3030
Max antal solfångare (antal pumpar som kan styras med oberoende solfångarfunktioner) 1 4
Max antal extra reläer som kan styras utöver de som ingår i solfångarfunktioner (ex. pumpa värme ytterligare tank) 1, kräver extern IO-modul 4
Reläutgångar i logger 1 8
Möjlighet ställa analoga nivåer för på och av Nej Ja (PRO iPWM, IDAC)
PT-1000-ingångar i logger (för mätning temperatur >125°C) 0 (går endast ansluta via extern HT-modul) 4
Inställningar sker Via logger Med webbläsare i webbtjänsten E-logger (gratiskonto)
Statusvisning i logger
 • Temperatur solfångare
 • Temperatur tank nedre
 • Aktiva skydd
 • Utgång aktiv
 • Temperatur solfångare
 • Temperatur tank nedre
 • Aktiva skydd
 • Utgång aktiv
 • Difftemp
 • Tid för senaste från/tillslag
 • Antal tillslag innevarande dygn
Poolsolfångarstyrning med maxtemp för pool i tiondels grader Nej Ja

Inkoppling

Nätadaptern till Logger 3030 skall alltid vara urdragen ur kontakten vid in- eller omkopplingar av kablar. Dubbelkolla att allt är rätt kopplat innan du åter startar Logger 3030.

Ingångar

Dallas onewire.png

Pt1000.png

För varje definierad solfångarstyrning behöver minst två temperaturgivare anslutas, en för att mäta temperaturen i solfångaren (“Solfångargivare” i inställningsmenyn) och en för att mäta temperaturen i ackumulatortanken/poolen (“Nedre tankgivare” i inställningsmenyn). Ofta vill man även montera en tredje givare i toppen av ackumulatortanken (“Övre tankgivare” i inställningsmenyn).

Två olika typer av givare kan användas, dallas onewire eller PT-1000. PT-1000 tål högre temperatur, upp till 400°C, att jämföra med 125°C för onewire. Normalt skall den enklare onewiregivaren tåla den värme som blir i ett system vars maxtryck tillåts bli 2 bar.

Onewiregivare som utsätts för 100°C eller mer bör kopplas i tretrådsläge på sensoringång tre på Logger 3030. Om PT-1000-givare skall användas kan upp till 4 st anslutas via de interna högtempingångarna på Logger 3030, för fler än 4 givare av typen PT-1000 krävs en högtemperaturexpansion (HTMIQ, extra tillbehör).

Utgångar

Digital out.png

För styrning av pumpar som pumpar värme från solfångare krävs ett 12V-relä med minst 280 ohms resistans på styrspolen. Det ansluts till någon av de åtta interna reläutgångarna på Logger 3030. Reläet skall kopplas in beroende på vilken skyddspriorietet som önskas (menyvalet “Prioritet skydd” i inställningsmenyn). Om prioriteringen är att skydda solfångaren från kokning skall reläet vara normalt stängt när dess styrspole är spänningslös. Om prioriteringen istället är att skydda acktanken från kokning skall reläet vara normalt öppet när dess styrspole är spänningslös. I det enda fallet öppnas alltså reläet när spolen dras och pumpen skall stå still och i det andra fallet stängs reläet när spolen dras och pumpen skall gå. Obs! Inkoppling av relä som styr nätspänning skall göras av behörig elektriker.

Varvtalsreglerade pumpar kan styras via iPWM1, iPWM2, iDAC1 och IDAC2 på Logger 3030 PRO. Om pumpen inte har inbyggd ingång för analog eller pwm-styrning krävs extern frekvensomriktare. För närvarande finns inte stöd för analog reglering, men det går att ställa valfria analoga nivåer för "på" och "av", vilket kan vara praktiskt då det önskas ett grundflöde vid "av" eller inte onödigt stort flöde vid "på" för att spara energi.

Inställningar

Alla inställningar av solfångarstyrningen sker i webbtjänsten E-logger via undermenyn "Styrning" i menyn "Inställningar" Det behövs inget betalkonto i webbtjänsten för att göra inställningar.

3030 solf e-logger.png

Inställningar för varje definierad solfångarstyrning:

Utgång att styra Relä 1-8, för Logger 3030 PRO även iPWM1, iPWM2, iDAC1 och IDAC2.
Ut på PRO PWM/DAC: Nivå för pumptillslag, 0-100%, analog nivå mellan 0-10V eller pwm duty cycle 5-95% (<5=av, >95=på).
Ut av PRO PWM/DAC: Nivå för pumpfrånslag, 0-100%, analog nivå mellan 0-10V eller pwm duty cycle 5-95% (<5=av, >95=på).
Solfångargivare Valfri ansluten temperaturgivare
Nedre tankgivare Valfri ansluten temperaturgivare
Övre tankgivare Valfri ansluten temperaturgivare, eller "-Ej vald-" om saknas
Tempdiff tillslag Pumptillslag tempdiff solfångare och nedre tank, 3-20 grader, förvalt värde 8
Tempdiff frånslag Pumpfrånslag tempdiff solfångare och nedre tank, 0-10 grader, förvalt värde 2
Skydd solfångare tillslagstemp SäkerhetsTILLslag pump solfångargivare, 95-120 grader, förvalt värde 100
Skydd tank nedre frånslagstemp SäkerhetsFRÅNslag pump nedre beroende på tank, 65-95 grader, förvalt värde 85
Skydd tank övre frånslagstemp SäkerhetsFRÅNslag pump övre, 85-95 grader, förvalt värde 95 (används endast om ”Övre tankgivare” inte "-Ej vald-")
Hysteres skydd 2-10 grader, förvalt värde 4
Prioritet skydd Val mellan "Solfångare" eller "Tank", förvalt värde "Tank", se nedan.

Prioritet skydd = "Solfångare" -> skydda solfångare mot kokning (Plansolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd solfångare tillslagstemp" oavsett (b)
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd tank nedre/övre" om inte (a) är uppfyllt.

Prioritet skydd = "Tank" -> skydda tanken mot kokning (Vacuumsolfångare)
a) Pumpen går om solfångargivaren blir varmare än "Skydd solfångare tillslagstemp" såvida inte (b) är uppfyllt
b) Pumpen stannar om någon tankgivare blir varmare än "Skydd tank nedre/övre" oavsett (a).

Om någon givare faller bort eller går sönder räknas den som 150 grader vilket gör att skydd solfångare/tank nedre/övre slår till och reagerar beroende på inställd prioritet. Givare av typ dallas onewire bör inte utsättas för mer än 125 grader. Om givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader tolkas den som trasig och räknas som 150 grader, vilket gör att skydd slår till så som beskrivet i föregående mening. (Då en givare tolkas som trasig loggas inga data för den givaren, det blir alltså tomrum i graferna för den tid givare av typ dallas onewire utsätts för mer än 125 grader.)

Generell styrfunktion

I det fall det utöver den grundläggande solfångarstyrningen behövs ytterligare styrfunktionalitet för att pumpa/dumpa värme/överskottsvärme till ytterligare acktankar, radiatorer eller värmemagasin går den typen av styrningar lätt att skapa med den vanliga styrfunktionen i Logger 3030. I den går det att skapa ett antal styrningar, där det för varje styrning går att välja valfri utgång, valfri givare och tröskelnivå för på respektive av.

Alla inställningar av styrfunktionen i Logger 3030 sker i webbtjänsten E-logger via undermenyn "Styrning" i menyn "Inställningar".

Displayvisning

När en eller flera solfångarstyrningar finns definierade visas de omväxlande med den normala givarvisningen på Logger 3030. För att låsa kvar visning av en solfångarstyrning på displayen går det, precis som vid den vanliga givarvisningen, att trycka på displayen då solfångarstyrningen visas.

3030 solfangarstyrning.jpg

På displayen visas följande

(*) Om givarnamn inte är definierat i E-logger->Inställningar->Givare visas givarens ordningsnummer och givartyp

Utgångslogg

Solfångarstyrning visas precis som allt annat som styr utgångar i utgångsloggen. Se utgångslogg i manualen för E-logger

Manualer