E-logger | Manualer | Forum

Manual Logger 2020 pre 111109

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna manual gäller för Logger 2020 med mjukvara äldre än version 111109.

Innehåll

Startsekvens

Startsekvensen utförs varje gång strömmen till loggern bryts eller då resetknappen trycks in.

Statusdioden börjar blinka

Dioden blinkar grönt hela tiden loggern är igång för att indikera att processorn fungerar.

Ett litet ljud spelas upp

Ett litet ljud spelas upp för att indikera att ljudet på loggern fungerar.

Tryck knappen-meddelande

När loggern är helt ny eller om minnet är nollställt med funktion “radera alla inställningar” nedan visar displayen:

Tryck
knappen

Loggern går inte vidare till nästa steg förän man tryckt kommandoknappen. Detta steg finns dels till för att testa tryckknappen och dels som en indikation på att minnet är raderat då man gör det.

Minnestest

När loggern är ny eller om minnet är nollställt körs ett minnestest.

Vid fel blinkar dioden rött och displayen visar

Minnes-
fel

Versionsinformation

Displayen visar loggernamn och version i 2 sekunder per skärmbild enligt nedan.

Logger
2020
(c) 2011
WebIQ AB
Mjukvara
YYMMDD

Givare och moduler anslutna till givarportarna avsöks

Displayen visar först antal detekterade expansionsmoduler av varje typ i 2 sekunder. P är antal pulsmoduler, H antal temp/fuktmoduler, T antal högtempmoduler och I antal IO-moduler.

Px Hx
Tx Ix

Sen totalt antal detekterade expansioner och antal ingångar på dem.

x exp. 
x ing.

Sen antal detekterade fristående temperaturgivare i 2 sekunder.

5 ansl. 
givare

Givar- och modulfelslarm vid start

Om någon tidigare detekterad modul eller givare inte svarar då loggern startar visar displayen “Error” samt antal givare (G) och expansionsmoduler (E) som inte hittats igen. Dessutom blinkar statusdioden rött. Tryck knappen för att stega förbi felet samt ovanstående tre steg.

Error
Gx Ex

Detta larm kan indikera fel på givare/modul, eller kablage, men det visas också om någon givare/modul kopplats ur från systemet eller flyttats mellan sensoringångarna utan att loggerns minne nollställts.

Visningslägen för den inbyggda LCD-displayen

Hittar loggern inkopplade givare går den efter startsekvensen över i ett av två visningslägen för den inbyggda LCD-displayen. Finns givare men inga givarnamn går loggern in i visningsläget alla givare, finns givarnamn går loggern istället över i visningsläget valda givare.

Visningsläge alla givare

I detta läge visas alla tillgängliga givare, med givarnummer till vänster och avläst temperatur till höger. Givare ett och två är elmätaringång ett respektive två, finns ingen elmätare ansluten eller om antal pulser per kWh för mätaren inte är definierat visas noll.

Två givare visas åt gången och varje givarpar visas 3 sekunder per givare. Det går att stanna visningen vid ett visst givarpar genom att klicka kommandoknappen, givarparet visas då tills kommandoknappen klickas igen.

 1 -99,9
 2 999,9

...

10 -22,2
11 103,2

Om loggern är i driftläge internet visas även datum och tid under tre sekunder när alla givare gåtts igenom.

Visingsläge valda givare

Det går att välja vilka givare som visas på loggerns LCD-display.

Körs loggern mot en PC med Loggersoft, öppna inställningsmenyn, välj en kanal och kryssa rutan ”Visa sensor på loggerdisplay” samt fyll i namn i fältet ”Sensornamn på loggerdisplay”

Körs loggern direkt mot webbplatsen E-logger, klicka givarinställningar, ange ett namn samt kryssa rutan ”visa loggerdisplay”.

Så fort minst en givare har en namndefinition går loggern över till att visa bara definierade givare. Till skillnad mot alla givare-visningsläget visas här bara en kanal åt gången, med ingångsnamn på den övre raden och värde på den nedre med enhet bredvid (°C & W). Precis som i visningsläget alla givare visas varje givare i 3 sekunder och man kan stanna visningen vid en viss givare genom att klicka kommandoknappen, givaren visas då tills man klickar kommandoknappen igen.

Utomhus
 -99,9°C
Inomhus
 999,9°C
El
  474W
VP
 3222W

Om loggern är i driftläge internet visas även datum och tid under tre sekunder när alla givare gåtts igenom.

Larm vid givarfel

Om någon ansluten givare eller expansion faller bort i mer än 10 sekunder larmar Logger 2020. Det sker genom att statusdioden blinkar rött samt att displayens övre rad visar “Givarfel X Y” där X är ordningsnummer för givaren och Y är typ av givare eller ingång. De typer som för närvarande finns är “E” för el/pulser, “T” för temperatur, “F” för fukt, “HT” för högtemp, “A” för analog och “D” för digital. Det går även att se givar-ID för de givare som trilskas genom att trycka knappen.

Givarfel beror oftast på att kablaget till givaren glappar, kontrollera alla kablar och efterdra skruvplinten. Dra sen ur nätadaptern till Logger 2020 några sekunder för att sen sätta i den igen.

Driftlägen

Logger 2020 kan antingen skicka sina mätvärden via en seriekabel till en PC eller via en nätverkabel till webbplatsen E-logger.

Driftläge RS-232 (förvalt på)

I detta läge lagras mätdata från loggern på hårddisken på en vanlig PC som alltid måste vara påslagen och ha programmet Loggersoft igång vid loggning.

Installera Windows-programmet Loggersoft på datorn. Anslut Logger 2020 via en seriekabel (RS-232) till en ledig serieport (ibland krävs en USB-adapter). Starta LoggerSoft och gå in i inställningsmenyn och välj logger ”Logger 2020”.

Driftläge: Internet (förvalt av)

I detta läge skickas data till webbplatsen E-logger. Ingen dator behöver vara igång för loggning och insamlade mätdata är alltid åtkomliga via en webbläsare. Logger 2020 klarar av att internetuppkopplingen är nere kortare tid, då lagras mätvärden i det interna minnet för att sedan skickas iväg när internetuppkopplingen finns tillgänglig igen. I internetläge visas alltid rätt tid och datum på loggerns display.

Att koppla in loggern mot internet är inte alldeles enkelt, om det som nämns i kommande stycken känns obekant är det bäst att be någon om hjälp. Som tur är behöver inställningarna bara göras en gång.

Innan du ansluter loggern till din router skall routern vara vara korrekt inställd med uppgifter från din internetleverantör (extern ip-adress, subnet mask och dns-servrar) och ha DHCP påslaget (automatisk utdelning av IP-adresser). Anslut loggern med en vanlig nätverkabel mot routern, gå in i inställningsenyn och välj driftläge internet. Nu startar en initieringsprocess där loggern på displayen visar inställningar som skall antecknas på papper för att sen skrivas i router respektive webbtjänst. Dels skall en inkommande TCP och UDP-port öppnas upp i routern mot den IP-adress loggern tilldelas (loggerns ip-adress bör även sättas som statisk i routern så att loggern alltid tilldelas samma adress) och dels skall dosans ID skall skrivas in i webbtjänsten i menyn för kontoinställningar.

Ungefär så här ser det ut på displayen:

Skriv in
i webbtj
ID
xxxxxxxx
Skriv in
router
xxx.xxx.
xxx.xxx
port
xxxxx

Svårt hinna med att läsa? Det går att frysa en text genom att enkelklicka kommandoknappen och få en fryst text att rulla genom att enkelklicka kommandoknappen igen.

Felsökning av internetläget, felmeddelanden

Står Logger 2020 i internetläget - dvs. har du gått in i inställningsmenyn och valt "Driftläge Internet" efter senaste minnesradering?

Går Logger 2020 vid omstart igenom hela initieringssekvensen för internet (teckenfönstret skall mer eller mindre snabbt visa "Init 1/6", "Init 2/6 fram, till "Init 6/6") utan felmeddelanden?

Om initieringssekvensen fastnar i något läge kommer loggern att själv försöka göra om steget i fråga efter cirka en minut. Dubbelklicka kommandoknappen om du direkt vill försöka igen.

Kvarstår samma felmeddelande trots ett par tre försök, se förklaring av respektive fel nedan.

Fel #1 Kontr. LANkabel.

Är nätverkskabeln mellan Logger 2020 och bredbandsroutern ansluten? Är nätverkskabeln av rätt typ? Är DHCP aktiverat i routern?

Fel #2 Kontr. WANkabel / DNS rtr / Brandv

Är kabel mellan router och inkommande nätverksuttag från internetleverantören ansluten? Vid trådlöst internet/3G/4G, finns uppkoppling mot leverantören? Är internetanslutningen OK, går det att komma åt internet från övriga datorer i hushållet? Går det att komma åt internet om du tillfälligt ansluter en annan dator till just den nätverkskabel som är ansluten till loggern? Även om nätverket fungerar för andra enheter än Logger 2020 kan någon nätverksutrustning ha fastnat så att inte just loggerns trafik kommer fram som den skall, starta därför om all nätverksutrustning mellan Logger 2020 och din internetleverantör (exempelvis router, adsl-modem, 3G/4G-modem, accesspunkt/brygga, elnätsadapter/homeplug/powerline). Fungerar det fortfarande inte kan det vara fel på inställningarna i router eller modem. Finns minst en korrekt DNS-server från internetleverantören inskriven i wan-inställningarna? Finns brandväggsinställningar som förhindrar in/utgående trafik från den IP-adress loggern blivit tilldelad? Som sista utväg, prova att nollställa all nätverksutrustning mellan Logger 2020 och din internetleverantör till fabriksinställningarna och gör sen om de inställningar som behövs för att nätverket skall fungera.

Fel #3, #4, #5-1 Kontr. E-logger

Går det att komma åt webbplatsen E-logger http://e-logger.se/ från annan dator i hushållet? Om inte kan det vara en tillfällig driftstörning, vänta några minuter och prova igen. Om problemet håller i sig längre än en timme och inget meddelande om driftstörning finns på hemsidan, kontakta supporten och uppge vilket felmeddelande som visas.

Fel #5-2 Skriv in E-logger

Logga in på internettjänsten E-logger® med ditt användarnamn och lösenord och skriv in det ID som visas på loggerns display.

Fel #6 kontr. router

Kontrollera portinställningen i bredbandsroutern, det portnummer som visas skall öppnas upp både som inkommande TCP- och UDP-port mot den IP-adress som visas.

Om Logger 2020 är uppkopplad mot webbtjänsten via 3G-modem i mobilnätet: Kontrollera att mobilmottagningen inte är dålig, loggern klarar inte alltför långsamma förbindelser. Om täckningen är dålig, prova rikta om antennen eller flytta 3G-modemet så att signalen blir starkare. Om det trots god täckning inte fungerar, hör efter med din operatör om de gjort några ändringar på sistone och att det mobilabonnemang som används tillåter trafik initierad utifrån, vissa abonnemang är spärrade för denna typ av trafik.

Om Logger 2020 har gammal mjukvara (före 111109) finns i samband med den ett serverproblem som tidvis gör att loggern kan fastna på fel 6. Får loggern stå och försöka en timme eller två brukar det gå till sig. Det här problemet finns inte med loggermjukvara 111109 och senare.

Inställningsmeny

Elmätartest

Detta val används för att få återkoppling på att det finns signal vid elmätaringångarna så att man vet att kabeln till mätarens pulsutgång är rätt kopplad alternativt som hjälp att rikta in en diodsensor. (Se även inkoppling av elmätare.)

Displayens visar

EL test
Ing. 1

Dubbelklicka för att komma in in i testfunktionen, nedre raden blinkar och visar ingång som testet gäller för, alltid ett från början. Växla ingång med enkelklick.

Vid varje inkommande puls blinkar dioden och högtalaren knäpper. Vid hög strömförbrukning kommer pulserna så tätt att dioden lyser med fast sken och klicken bildar en ton.

Dubbelklicka kommandoknappen för att avsluta testfunktionen.

Driftläge – PC eller webbtjänsten E-logger

I denna meny väljs om loggern skall köras via seriekontakten mot PC eller via internetkontakten för direktuppkoppling mot internettjänsten E-logger. (Se även driftlägen.)

När seriekontakten är aktiverad är internetkontakten deaktiverad och vice versa. När loggern är ny eller om minnet nollställs är seriekontakten aktiverad.

Displayen visar

Funktion
RS-232

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla till

Internet

Avsluta med dubbelklick. Om ändring sker här startar loggern om och går igenom startsekvensen.

För att gå tillbaka till RS232-läge från internetläget måste loggern nollställas.

Visa IP-adress

Detta val visas bara om Funktion=Internet är satt som driftläge. Det går ej att ändra IP-adress, adressen erhålls automatiskt från den med DHCP utrustade bredbandsrouter Logger 2020 är ansluten till.

Loggerns IP-adressen visas på displayen

192.168.
123.232

Visa eller ändra det portnummer loggern lyssnar på

Detta val visas bara om Funktion=Internet är satt som driftläge. Portnummer behöver en normal användare nästan aldrig ändra. Observera att när port ändras måste även inställningen för port forwarding för tcp+udp i bredbandsroutern göras om.

Displayen visar

Port
xxxxx (portnummer)

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

xxxxx (portnummer)

och

Nytt

Avsluta med dubbelklick. Om ”Nytt” då är valt slumpas ett nytt portnummer fram.

Visa eller ändra sista byte i MAC-adress

Detta val visas bara om Funktion=Internet är satt i menyval 1. Denna inställning behöver i princip bara ändras om samma användare har mer än en logger. Om MAC ändras måste även inställningen för port forwarding för tcp+udp i bredbandsroutern ändras (nytt MAC innebär ny tilldelad IP-adress från bredbandsroutern).

Displayen visar

Mac
xx (sista byte i MAC-adress 00-FF)

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

xx (sista byte i MAC-adress 00-FF)

och

Nytt

Avsluta med dubbelklick. Är då ”Nytt” valt slumpas ny sista MAC-adressbyte fram.

Visa eller nollställ Internet-ID

Detta val visas bara om Funktion=Internet är satt i menyval 1. När Internet-ID nollställs kommer ett nytt ID att erhållas, det måste skrivas in i kontot på internettjänsten. Denna inställning skall normalt sett aldrig ändras, speciellt inte om data redan är insamlade eftersom du då riskerar att tappa data.

Displayen visar

ID
xxxxxxxx (Id-sträng)

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

xxxxxxxx (Id-sträng)

och

Rensa

Avsluta med dubbelklick. Är då ”Rensa” valt raderas Internet-ID.

Gå över till visningsläge alla givare

Detta val visas bara om loggern är i visningläge valda givare och gör det möjligt att tillfälligt gå in i visningsläge alla givare istället.

Displayen visar

Visa
def.namn

Dubbelklicka för blinkande redigeringsläge

Enkelklicka för att växla mellan

def namn

och

alla

Avsluta med dubbelklick. Observera att denna inställning bara är tillfällig – finns definierade kanalnamn när loggern startas om nästa gång kommer loggern då att gå in i visningläge valda givare igen.

Nollställ logger – radera alla inställningar

Obs! Är loggern uppkopplad mot E-logger måste vissa inställningar göras om då loggern nollställs. Närmare bestämt att gå in i inställningsmenyn i Logger 2020 och välja "Driftläge E-logger", att skriva in nytt id i webbtjänsten, samt att på nytt skicka över kanal- och larmdefinitioner. Man tappar inga mätdata av att nollställa loggern, förutom de data som skulle samlats in under de minuter det tar att nollställa loggern och koppla upp den mot webbtjänsten igen.

Håll inne kommandoknappen och tryck resetknappen, släpp sen genast upp kommandoknappen.

Display visar

Radera
minne?

Vänta en sekund. Dubbelklicka sen kommandoknappen för att radera minnet varvid alla mätdata och inställningar försvinner. Om du inte vill radera minnet kan du istället enkelklicka kommandoknappen för att starta loggern som vanligt.

Efter radering visar displayen

Minne
raderat

Tryck reset för att starta om loggern.

Anslutningar

Spänningsmatning

12V likspänning, minst 300 mA, dc-jack, insticksdel diameter 5,5 mm, längd 10 mm, 2,1 mm stift, + på mittstiftet.

PC

Rakt kopplad RS-232-kabel med hane i ena änden och hona i andra, rx 2-2, tx 3-3 och jord 5-5.

Internet

Partvinnad ethernetkabel ansluten till router med DHCP.

Anslutningsplint

Observera att strömmen alltid skall stängas av innan kablar till plinten kopplas i eller ur.

Sensors 1 - sensoringång 1

Sensors 2 - sensoringång 2

Energy - elmätaringångar

Aux – extra

Inkoppling av temperaturgivare och moduler

Sensoringång ett används för temperaturgivare av typen Dallas onewire i tretrådsläge (jord, +5V, data = tre trådar). Sensoringång två används för temperaturgivare av typen Dallas onewire i tvåtrådsläge (jord, data och spänning i samma tråd = två trådar) samt expansionsmoduler (jord, data +12V). Dallastemperaturgivare och moduler kan blandas och anslutas var som helst på samma kabelsinga kopplade till sensoringång två, detta gör det enkelt att ansluta fler mätobjekt när behov uppstår.

Undvik att bygga in kablage och skarvar alltför svåråtkomligt, blir det fel - på grund av exempelvis glappkontakt, fukt, åsknedslag eller dylikt - är det en stor fördel att kunna koppla i och ur bara delar av nätet för att felsöka.

Planerar man för ett större nät med många temperaturgivare och moduler bör strävan vara att låta de bägge sensoringångarna dela på bördan av dallasgivare och moduler. Eftersom expansionsmoduler bara kan anslutas på sensoringång två innebär det att man bör försöka lägga så många dallasgivare som möjligt på sensoringång ett. Har du ett större givarnät på gång är det också god idé att läsa igenom listan med faktorer som påverkar givarnätets funktion under givarproblem nedan innan du bygger upp ditt givarnät.

Flytt av givare mellan sensoringångarna

Vid flytt av givare från sensoringång ett till sensoringång två måste loggern nollställas. Logger 2020 håller reda på vid vilken senoringång den hittat vare givare, det går därför inte att flytta en givare från ena sensoringången till den andra med mindre än att man nollställer loggern.

Vid givarproblem

Är det en specifik givare eller expansionsmodul som ger problem, prova att köra loggern med bara just den givaren eller expansionsmodulen inkopplad. Är det flera givare eller moduler som inte fungerar som de skall, försök ringa in problemet genom att stegvis koppla ur delar av ditt givarnät för att se om det fungerar bättre med färre anslutna givare.

Den vanligaste orsaken till givarproblem är glappkontakt i plintar, skarvar eller lödningar. Det behöver nödvändigtvis inte vara just den eller de givare som indikerar problem som har dålig kontakt utan det kan vara dålig kontakt vid någon annan givare som orsakar felet. Den näst vanligaste orsaken till givarproblem är utformningen av givarnätet (dvs. kablaget med givare och ev. expansionsmoduler). En annan relativt vanlig felkälla är fukt som letat sig innanför isolering och krympslang.

Några faktorer som påverkar givarnätets funktion:

 1. Antal givare/moduler, fler betyder känsligare nät
 2. Längden på kablaget, längre betyder känsligare nät
 3. Antalet skarvar, fler betyder känsligare nät, lödningar är bättre än skruvplintar, skruvplintar är bättre än kontakter
 4. Var förgreningarna sitter, undvik förgreningar som delar sig i flera exakt lika långa kablar
 5. Typ av kabel, lägre resistans och kapacitans är bättre, partvinnat (data & jord i samma par) är bättre än icke-partvinnat, tätare tvinning är bättre än gles tvinning
 6. Impedansanpassning av kablaget, ett motstånd på 70-100 ohm mellan dataingången på loggern och givarnätet kan ibland göra skillnad. Motståndet ansluts enligt följande: Koppla loss den kabel som sitter ansluten till data (polskruv 2 för givaringång 1 eller polskruv 6 för givaringång 2). Anslut den nyss lossade kabeln till ena änden av motståndet. Skruva fast andra änden av motståndet i polskruven.

Inkoppling av elmätare

Pulsutgångar elmätare: plus kopplas till +12V (pol 10) och minus till (pol 8) eller e2 (pol 9). Observera polariteten!

Elmätargivare som läser av blinkande diod: Kort ben på givare ansluts till +12 (pol 10). Långt ben på givare ansluts till e1 (pol 8) eller e2 (pol 9). Vissa elmätare blinkar med osynligt ljus, leta då efter en märkning “xxxx imp/kWh” för att hitta rätt diod.

Använd elmätartestet i inställningsmenyn för att se att du kopplat rätt.

Observera att kablar mellan logger och elmätare måste vara tvåtrådiga hela vägen och att man bör se upp med att dra dem alldeles intill annan kabel eller elektisk utrustning. Detta beror på att ingångarna för elmätare är störkänsliga. Kommer det in störningar via kabeln registrerar loggern felaktiga pulser vilket resulterar i att loggern visar för hög effekt/förbrukning. Man kan därför inte koppla in elmätarkablarna i samma kabel som temperaturgivare eller moduler, ej heller kan man koppla in två elmätare via en gemensam fyrledare. Vid avläsning av pulsutgångar kan man ibland komma förbi den här problematiken genom att minska känsligheten på loggerns ingång genom att ansluta ett motstånd på 520 ohm mellan plint 8 eller 9 och jord.

För att få korrekt visning av energiförbrukning måste rätt pulstal anges för varje ansluten elmätare i antingen webbtjänsten E-logger eller windowsprogrammet LoggerSoft.

Vilket pulstal "imp/kWh" som gäller står på elmätarens utsida. Läses mätaren av optiskt via blinkande diod står pulstalet bredvid dioden eller bredvid texten “LED”. Läses mätaren av via pulsutgång står pulstalet bredvid texten “S0”.

Om E-logger används: Klicka “Givare”, Klicka “Ändra” för den ingång det gäller, fyll i pulstal i fältet “Pulser per enhet”.

Om LoggerSoft används: Öppna inställningsmenyn, markera den ingång det gäller under “Sensorer” och fyll i pulstal i fältet “Pulser”.

Uppdatering av loggermjukvara

Obs! Enda sättet uppdatera en logger med programvara äldre än 100610 är att skicka den på manuell uppdatering. Inom kort kommer detta också att gälla loggrar med programvara äldre än 111109

Ibland kommer nya versioner av programmet som styr Logger 2020. Det kan handla om buggfixar, förbättringar eller helt nya funktioner. Nyheter publiceras i nyhetsavdelningen i supportforumet.

Då Logger 2020 är direktuppkopplad mot webbtjänsten E-logger är det mycket enkelt att uppdatera, det görs automatiskt över Internet då du klickar en knapp i webbtjänsten. När Logger 2020 körs via RS-232 mot pc-programmet LoggerSoft är det dessvärre krångligare då du antingen måste koppla upp dig mot webbtjänsten eller skicka loggern per post för manuell uppgradering.

Uppdatering med direktuppkopplad Logger 2020

Observera att uppgradering via mobilnät/3G inte fungerar.

 1. Kör du solfångarstyrningen i solfångarversionen av Logger 2020, notera alla dina inställningar i menyn för solfångarinställningar.
 2. Logga in i webbtjänsten E-logger och gå till sidan med kontoinställningar. Om ny progamvara finns visas det i en ruta där. Klicka knappen “Uppdatera” för att uppdatera. Det tar cirka 3 minuter.
 3. Vissa uppdateringar kräver att minnet för alla inställningar i loggern raderas. (Se Hur man raderar minnet.) Normalt sett är det inget större besvär att göra om inställningarna. Gäller uppgraderingen solfångarversionen av Logger 2020, notera inställningarna för solfångarstyrningen på ett papper innan radering. Viktigt att komma ihåg när loggern körs webbtjänsten är att även inställningarna för uppkopplingen mot internet nollställs. Loggern måste alltså kopplas upp mot webbtjänsten på nytt genom att att gå in i inställningsmenyn i Logger 2020 och välja "Driftläge Internet" osv., se avsnittet om driftlägen ovan. Webbtjänsten kommer ihåg dina gamla kanal- och larmdefinitioner så när du väl är uppkopplad och besöker förstasidan i webbtjänsten kommer du till en guide för att skicka definitionerna till loggern.

Uppdatering av direktuppkopplad Logger 2020 till version 111109/111220

Uppdatera inte om du har ont om tid eller skall resa bort närmaste dagarna. I de flesta fall tar det inte alls en lång stund, men är man jäktad blir det ofelbart problem och trassel som drar ut på tiden.

Observera följande:

Denna uppdatering är speciell då den görs i två steg, du kommer att behöva gå in i webbtjänsten under kontoinställningar och starta två i stort sett likadana uppdateringar innan allt är klart. Nästa gång du uppdaterar kommer det att vara mycket enklare.

Instruktionerna som följer förutsätter att loggern redan är uppkopplad mot webbtjänsten E-logger. Är loggern inte uppkopplad, se rubriken nedan.

 1. Logga in i din bredbandsrouter och sök rätt på den portöppning “port forward” som är gjord för Logger 2020. Anteckna ip-adress och port på ett papper som du ser till att spara fram till dess att uppdateringen är klar. Den här uppgiften är viktig om du av någon anledning behöver nollställa routern mitt i uppdateringen.
 2. Logga in i E-logger och gå till sidan med kontoinställningar. Läs noga igenom den text som visas i rutan “Det finns ny mjukvara till Logger 2020”. Klicka knappen “Uppdatera” för att starta den första uppdateringen. Vänta tills det i webbläsaren står att uppdateringen är klar. Det tar cirka 3 minuter. Nu startar loggern om och teckenfönstret visar “Log in E-logger ... start upgrade”
 3. Den andra uppdateringen startas på precis samma sätt som den första. Logga in i E-logger och gå till sidan med kontoinställningar. Läs noga igenom den text som visas i rutan “Det finns ny mjukvara till Logger 2020”. Klicka knappen “Uppdatera”. I loggerns teckenfönster visas hur uppdateringen fortskrider. Det tar 5-10 minuter innan det är klart.
 4. Radera minnet i loggern, instruktioner för det finns här: Hur man raderar minnet.
 5. För att åter koppla upp loggern mot webbtjänsten: gå in i loggerns inställningsmeny och välj driftläge “E-logger”, nu startar loggern om och visar ett ID i teckenfönstret. Detta ID skall skrivas in i kontoinställningarna i webbtjänsten. Någon portöppning i routern behöver inte göras och den gamla portöppningen för loggern bör tas bort. Webbtjänsten kommer ihåg dina gamla kanal- och larmdefinitioner, när loggern kopplats upp och du besöker webbtjänsten kommer du till en guide för att skicka definitionerna till loggern. När detta är klart bör loggern logga som vanligt igen.

Problem som kan uppstå vid uppdatering

Uppdateringen går bara några sekunder innan den avbryts

Tryck resetknappen på Logger 2020. Starta sen om uppdateringen via webbtjänsten inom 30 sekunder medan loggern fortfarande blinkar rött. När uppdateringen väl kommer igång på riktigt börjar loggern blinka grönt inom några sekunder. Om statusdioden börjar lysa med fast rött sken har du varit för långsam med att starta uppdateringen från det du tryckt resetknappen, alternativt att uppdateringen återigen misslyckats.

Om loggern aldrig börjar blinka grönt trots upprepade försök, kontrollera att "Senaste IP" under kontoinställningarna i E-logger stämmer överens med den externa ip-adressen för den router som Logger 2020 är kopplad till. Om adresserna inte stämmer överens, skicka PM till Andreas och vänta med nya försök tills du fått besked om att de är synkade. Om adresserna stämmer och loggern ändå inte börjar blinka grönt, starta om din bredbandsrouter och eventuell annan nätverksutrustning (exempelvis trådlös brygga) som ligger innan Logger 2020. Kontrollera även att portöppningen “port forward” i routern fortfarande är korrekt (både TCP och UDP skall vara ifyllda med samma portnummer). Om portöppningen saknas, fyll i den ip-adress och den port du antecknade då du startade uppdateringen. Kontrollera dessutom ip-adresstilldelningen i routern så att loggerns ip-adress (den ip-adress du antecknade då du startade uppdateringen) inte delats ut till någon annan utrustning i nätverket. Byt i så fall ip-adress på den andra utrustningen. Observera att Logger 2020 inte alltid syns i routerns adresslista under uppdatering, det är helt i sin ordning eftersom loggern då sparat sin ursprungliga ip-adress och slutat göra dhcp-förfrågan.

Om loggern börjar blinkar grönt men uppdateringen går ändå inte färdigt trots upprepade försök, kontrollera hastigheten hos din bredbandsanslutning med http://www.bredbandskollen.se/ så att det inte är någon tillfällig driftstörning på internet. Ibland kan det vara knepigt uppdatera vid hård belastning och då går det bättre om man väntar nån timme innan nya försök. Om någon i hushållet har annan ledladdning igång eller ser på strömmande video kan det hjälpa att avsluta alla sådana aktiviteter.

Logger 2020 visar fyrkanter i teckenfönstret

Tryck resetknappen på Logger 2020. Blinkar loggern då rött 30 sekunder finns goda möjligheter att rädda situationen. Börja med att dra ur kontakten till din bredbandsrouter en minut, sätt sen i kontakten och vänta ytterligare en minut så att bredbansroutern hinner starta om på nytt. Prova sen åter starta uppdateringen (se rubriken ovan).

Logger 2020 visar "Error 84" vid omstart.

Nollställ minnet i Logger 2020. Kom ihåg att aktivera driftläge E-logger i inställningarna på Logger 2020 efteråt.

E-logger visar "uppdatering pågår" trots att uppdateringen verkar klar

E-logger visar "uppdatering pågår" ända tills Logger 2020 är helt uppkopplad mot webbtjänsten. Se till att aktivera driftläge E-logger i inställningarna på Logger 2020. Först när loggern gått igenom alla sex steg i startproceduren är den helt uppkopplad.

Logger 2020 visar meddelande om att skriva in nytt ID i E-logger

Skriv in det ID som visas under kontoninställningar i E-logger. Dubbelklicka sen kommandoknappen på Logger 2020 för att gå vidare i startproceduren.

Uppdatering när Logger 2020 körs mot LoggerSoft

Tyvärr är det ganska omständigt att koppla upp loggern mot webbtjänsten bara för att uppgradera programvaran i den. Dessutom krävs både att du äger en bredbandsrouter och har viss nätverkskunskap. Det kan därför i vissa fall vara enklast att skicka in loggern per post för manuell uppdatering mot en mindre kostnad, kontakta WebIQ för mer information om detta. Notera att manuell uppdatering alltid sker med viss eftersläpning för att mjukvaran ska hinna bli mer genomtestad.

 1. Har du inget konto i webbtjänsten måste du skaffa ett. (Se manualen för E-logger - Hur man får tillgång till E-logger.)
 2. Logga in i webbtjänsten och koppla upp Logger 2020 (Se Driftläge: Internet.)
 3. Gå igenom punkt 1-4 under “Uppdatering av loggermjukvaran via webbtjänsten E-logger med direktuppkopplad logger” ovan.
 4. För att sen gå tillbaka till att köra Logger 2020 mot LoggerSoft igen måste minnet i Logger 2020 raderas. (Se Hur man raderar minnet.) Detta steg kan förstås hoppas över om minnet precis är raderat för att uppdateringen krävde det.
 5. Om du varit uppkopplad mot webbtjänsten via LoggerSoft måste du skaffa ett nytt ID och koppla upp dig mot webbtjänsten från LoggerSoft på nytt, det görs genom att klicka “Ändra” bredvid ID på internetfliken i inställningsmenyn i LoggerSoft och sedan stänga och starta om LoggerSoft.
Manualer